Activitats formatives

Activitats formatives

Durant els cursos en què hi estiguin matriculats, els estudiants del programa de doctorat d’Informació i Comunicació han de desenvolupar una sèrie d’activitats formatives (AF) optatives (menys l’AF02, que és de caràcter obligatori). A continuació es presenten i defineixen els objectius, els procediments de control, les actuacions de mobilitat i la planificació temporal d’aquestes activitats formatives.

Nombre d’hores: 30

Objectiu:
Assistir i participar en congressos i/o reunions científiques del camp de recerca del doctorand. És una activitat optativa lligada a les activitats de recerca, de manera que l’alumne planifica aquesta acció d’acord amb el seu director i tutor, segons el document d’activitats del doctorand, i seguint la normativa de la Comissió Acadèmica. El nombre d’hores és orientatiu ja que depèn de la durada dels congressos i reunions científiques. Els alumnes a temps complet fan les activitats de formació en tres anys i els de a temps parcial, en cinc anys.

Procediment de control:
El doctorand ha de presentar els certificats de participació en els congressos i/o reunions científiques i incloure’ls en el document d’activitats del doctorand. També se n’ha de remetre una còpia a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

Actuacions de mobilitat:
Aquesta activitat requereix en la majoria dels casos actuacions de mobilitat. Per cobrir les despeses que se’n deriven, els doctorands poden acudir a les convocatòries que ofereixin la Universitat de Barcelona, els governs autònoms i central i qualsevol altra entitat pública o privada. D’altra banda, hi ha la possibilitat d’emmarcar la mobilitat dins dels acords d’intercanvi investigador vigents en cada moment (projectes internacionals: europeus i amb Iberoamèrica; accions Cost i Marie Curie; accions integrades [MAE], etc.).

Nombre d’hores: 200

Objectiu:
Elaborar publicacions que recullin els resultats de la seva recerca, per publicar en revistes de caràcter científic, preferentment indexades. Aquesta activitat permet al doctorand l’ús de bases de dades per revisar la informació científica sobre la seva tesi doctoral així com el desenvolupament de la capacitat de comunicar i sintetitzar els resultats. És una activitat obligatòria.

Els alumnes a temps complet fan les activitats de formació en tres anys i els de a temps parcial, en cinc anys.

Procediment de control:
El doctorand ha de presentar la còpia de la publicació i, si escau, la seva acceptació i incloure-la en el document d’activitats del doctorand. També es remet una còpia d’aquests documents a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

Actuacions de mobilitat:
No hi ha actuació de mobilitat per a aquesta activitat.

Nombre d’hores: 20

Objectiu:
Ampliar i completar la formació de l’estudiant. És una activitat optativa lligada a les activitats de recerca, de manera que l’alumne planifica aquesta acció d’acord amb el seu director i tutor, segons el document d’activitats del doctorand, i seguint la normativa de la Comissió Acadèmica. L’assistència a cursos, seminaris, etc. es desenvolupa segons la distribució temporal més adequada per a cada alumne, i no és necessari definir una dedicació a temps complet o parcial. El nombre d’hores és orientatiu ja que depèn de la durada dels cursos. Els alumnes a temps complet cursen les activitats de formació en tres anys i els de a temps parcial, en cinc anys.

Procediment de control:
L’alumne ha d’aportar la certificació d’assistència i superació corresponent i l’ha d’incloure en el document d’activitats. També es remet una còpia d’aquests documents a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

Actuacions de mobilitat:
Si els cursos o seminaris es desenvolupen en un centre o universitat diferents de la Universitat de Barcelona o la de Saragossa, els doctorands poden sol·licitar els ajuts de desplaçament d’índole universitària o autonòmica que s’ofereixin en aquell moment. D’altra banda, hi ha la possibilitat d’emmarcar la mobilitat dins dels acords d’intercanvi docent i investigador vigents en cada moment (ERASMUS, accions Cost i Marie Curie, etc.).

Nombre d’hores: 480

Objectiu:
Ampliar i completar la formació del doctorat. Es recomana als doctorands que facin almenys una estada de tres mesos en centres de recerca de prestigi, ja siguin nacionals o internacionals, per complementar la seva formació científica, a través del contacte amb altres grups de recerca, l’aprenentatge d’altres tècniques i protocols de recerca, etc. D’altra banda, les estades fora d’Espanya han de permetre optar al títol de doctorat internacional. És una activitat optativa i la planificació d’aquesta acció serà d’acord amb el director i el tutor, i conforme al document d’activitats del doctorand. Els alumnes a temps complet fan les activitats de formació en tres anys i els de a temps parcial, en cinc anys.

Procediment de control:
L’alumne ha d’aportar la certificació corresponent de l’estada. El certificat esmentat pot incloure, a més de l’activitat de recerca, qualsevol activitat formativa cursada pel doctorand. El certificat s’inclou en el document d’activitats del doctorand i es remet a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

Actuacions de mobilitat:
Els doctorands poden sol·licitar totes les ajudes disponibles per dur a terme aquestes estades a les convocatòries que ofereixin la Universitat de Barcelona, la Universitat de Saragossa, els governs tant autònoms com central (convocatòries de mobilitat per a investigadors en formació) i qualsevol altra.

Comparteix-ho: