Comissió de Dinamització Lingüística

La Comissió de Dinamització Lingüística forma part de la xarxa de comissions que els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona han constituït en les diferents facultats i escoles universitàries.

El principal objectiu de la Comissió és fomentar l'ús de la llengua catalana en la recerca, la docència, l'administració i els serveis. 

Composició

Amadeu Pons (president)

Marina Salse (membre de l'equip directiu)

Anna Rubió (representant del professorat)

M. Carme Rebellón (representant del PAS)

Antònia Maria Dols Pujol (representant de l'alumnat)

Carles Alarcón (becari CDL) 

Obtenció de dades sociolingüístiques, detecció de necessitats lingüístiques i proposta d'actuacions de normalització

Difusió d'informació sobre propostes i serveis de normalització lingüística: productes, oferta de formació, serveis tècnics, Pla de dinamització, etc.

Organització d'actuacions d'animació lingüística

Participació i col·laboració en activitats culturals i de dinamització cultural (exposicions vitrines primera planta)

Organització de la Taula d'intercanvi de llibres i d'altres activitats centrades en el Dia de Sant Jordi

Organització del Concurs Literari de Ressenyes de Pel·lícules i Llibres, que té l'objectiu de promoure l’ús del català en textos que ens acostin a la visió que des del món del cinema i la literatura es té dels arxius, les biblioteques i els centres de documentació.

Assessorament lingüístic
La Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat us informa sobre els serveis d'assessorament lingüístic oferts pels Serveis Lingüístics (SL). Aquesta oferta es concreta, bàsicament, en correccions, traduccions, resolució de dubtes i disseny de documents. Consulteu el web.

Activitats de formació lingüística (aprenentatge del català)
La CDL us informa dels diferents cursos que els Serveis Lingüístics programen, de tots els nivells, en diferents modalitats (presencials o en línia), adreçats tant al professorat i al PAS com a l'alumnat. Per obtenir-ne més informació consulteu el web dels SL.

Programa d'acollida lingüística
La CDL us informa, així mateix, de les activitats de formació que els SL ofereixen als estudiants estrangers i de la resta de l'Estat espanyol en el marc del programa d'acollida lingüística. A la nostra Facultat, aquest servei es coordina amb les activitats que duu a terme el responsable de relacions internacionals i beques, Amadeu Pons. Per ampliar aquesta informació, consulteu la corresponent pàgina web dels SL.

Publicacions
La Comissió elabora vocabularis de les diferents matèries del nostre àmbit, que els Serveis Lingüístics publiquen dins la col·lecció Vocabularis Bàsics per a l'Alumnat. De moment s'han publicat el de biblioteconomia i el d'arxivística.

El Vocabulari de biblioteconomia el podeu veure en línia (http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/12244) o imprès, a la biblioteca.

El Vocabulari d'arxivística el podeu veure en línia (http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/3161) o en paper, a la biblioteca.

Podeu obtenir més informació sobre la col·lecció dels Serveis Lingüístics Vocabularis Bàsics per a l'Alumnat, com també sobre diccionaris terminològics, a la corresponent pàgina web dels Serveis Lingüístics.
Accés al catàleg de publicacions dels SL

Difusió
La Comissió disposa d'un expositor on s'informa de les diverses activitats (cursos, centres d'autoaprenentatge, etc.), i també de l'oferta de serveis que la Comissió posa al vostre abast. El trobareu al passadís de la planta baixa.

Xarxa de Dinamització Lingüística
La CDL de la Facultat forma part de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB, creada amb la finalitat de sistematitzar harmònicament les accions encaminades a estimular l'ús de la llengua catalana en la docència, la recerca, l'administració i la gestió universitàries, i la informació i la representació de la UB a l'exterior.

Per conèixer les altres comissions de dinamització lingüística de la UB, consulteu el web de l'XDL.

L'XDL publica Enxarxa't. Revista de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB, que vol ser un mitjà d'informació i relació de les diferents comissions de dinamització lingüística de la UB i, alhora, un espai d'expressió per a l'alumnat, el professorat i el PAS de la Universitat. L'Enxarxa't es distribueix gratuïtament als centres de què es compon la UB. La versió electrònica és a https://www.ub.edu/enxarxats/revista-de-la-xarxa-de-dinamitzacio-linguistica.

A l'edifici de Sants hi ha un Centre d'Autoaprenentatge de Llengua Catalana que compta amb un assessor que orienta l'usuari sobre les estratègies d'aprenentatge i les activitats més adequades perquè pugui assolir els objectius, els qüestionaris que permeten detectar les mancances lingüístiques de l'aprenent, les proves per avaluar l'autoaprenentatge, etc. (planta baixa, horari d'obertura i d'assessorament: de dimarts a dijous, de 16 a 19 h).

Comparteix-ho: