Comissió de Qualitat

Presentació

La Comissió de Qualitat és l’encarregada de garantir la implantació i l’efectivitat del sistema de qualitat de les titulacions que s’imparteixen a la Facultat, en un marc de gestió per processos i amb un compromís de millora contínua.

La Comissió de Qualitat està formada pels membres següents: 

 1. el degà o persona en qui delegui, que la presideix 
 2. un membre de l’equip deganal 
 3. els caps d’estudis dels graus 
 4. els coordinadors dels màsters universitaris 
 5. dos representants del professorat, a proposta del deganat 
 6. l’administrador de centre 
 7. el cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència, que exerceix les funcions de secretari de la Comissió 
 8. un alumne de grau i un alumne de màster, a proposta dels representants d’alumnes 
 9. dos titulats, a proposta del deganat.

 

Els actuals membres de la comissió són: 

 • Personal docent i investigador: Mari Vállez (presidenta), Marina Salse, Aurora Valls, Maria José Masanet, Andreu Sulé, Miquel Centelles, Pedro Rueda, Concepción Rodríguez, Juanjo Boté 
 • Personal d’administració i serveis: M. Carmen Rebellón (Secretaria), Roser Castellano 
 • Alumnat: Xavier Hernández 
 • Titulades: Alexa Livisky Fontal, Núria Armengol Ramírez 

 • Elaborar i mantenir actualitzat el document de política i objectius de qualitat del centre,
 • Elaborar, aprovar i revisar el sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) del centre,
 • Elaborar i mantenir actualitzat el mapa de processos relacionats amb el desenvolupament de la docència,
 • Donar suport i garantir la qualitat a tots els processos implicats en el marc VSMA (verificació, seguiment, modificació i acreditació) d’acord amb la legislació vigent,
 • Informar les memòries de verificació, els informes de seguiment, les propostes de modificació i els autoinformes d’acreditació de tots els ensenyaments de grau i màster universitari del centre,
 • Elaborar i revisar els procediments específics de qualitat de la Facultat per a cada procés identificat i vetllar per la seva implantació real i efectiva,
 • Facilitar i garantir la recollida de les evidències necessàries per als diversos processos d’avaluació, certificació i acreditació en què es vegi implicat el centre,
 • Facilitar i garantir la recollida i l’anàlisi de les dades necessàries per a la presa de decisions del centre i per al retiment de comptes
 • Facilitar i garantir la publicació i l’accés de la informació pública d’interès per als diferents col·lectius de la comunitat universitària i la societat.

Comparteix-ho: