Comissió de Qualitat

Objectius

Les noves titulacions dels graus i màsters han de passar cada sis anys per un procés d’acreditació per part de l’ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). Un dels indicadors que tindrà en compte aquesta agència per concedir l’acreditació dels ensenyaments és el fet de disposar d’un sistema d’assegurament de la qualitat. En aquest context, a la UB s’ha endegat un programa d’assegurament intern de la qualitat dels ensenyaments de grau i de màsters: el SAIQU (Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat).

En el marc d’aquest sistema s’estableix que cada centre ha de formar una comissió de qualitat que ha de vetllar per la posada en marxa, el seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que cal implantar a cada ensenyament (graus i màsters) i per això, la Comissió de Qualitat de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals fou aprovada en Junta de Facultat de 29 de juny de 2009, com a delegada de la Junta. Aquesta comissió vetllarà per la posada en marxa, el seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que caldrà implantar als ensenyaments de grau i màster.

La Comissió de Qualitat és l’encarregada de garantir la implantació i l’efectivitat del sistema de qualitat de les titulacions que s’imparteixen a la Facultat, en un marc de gestió per processos i amb un compromís de millora contínua. D’acord amb la normativa de la UB i amb el vistiplau de la Junta de Facultat, la Comissió de Qualitat està formada pels membres següents:

el degà o persona en qui delegui, que la presideix; un membre de l’equip deganal; els caps d’estudis dels graus; els coordinadors dels màsters; 2 representants del professorat; l’administradora de centre; la cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència, que exerceix les funcions de secretària de la Comissió; 1 alumne de grau i 1 alumne de màster, a proposta dels representants d’alumnes; 2 titulats, a proposta del deganat.

 • Presidenta i membre de l'equip deganal: Marina Salse (vicedegana d’afers acadèmics i qualitat)
 • Coordinadors dels graus: Jorge Franganillo (CAV),  Aurora Vall (IiD i GIDD) i Mari Vállez (Infocom)
 • Coordinadors dels màsters: Miquel Centelles (MHD), Concepción Rodríguez (MGDBSI), Pedro Rueda (MBCP) i Andreu Sulé (MGCD)
 • Representants del professorat:  Maria José Massanet
 • Administradora de centre: Roser Castellano
 • Cap de secretaria: Maria Carme Rebellón
 • Estudiants: 2 llocs vacants
 • Titulats: Olga Giralt i Núria Hombrabella

D’acord amb la normativa de la UB i amb el vistiplau de la Junta de Facultat, la Comissió de Qualitat té les funcions següents:

 • elaborar i mantenir actualitzat el document de política i objectius de qualitat del centre;
 • elaborar, aprovar i revisar el sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) del centre;
 • elaborar i mantenir actualitzat el mapa de processos relacionats amb el desenvolupament de la docència;
 • donar suport i garantir la qualitat a tots els processos implicats en el marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació) d’acord amb la legislació vigent;
 • informar les memòries de Verificació, els informes de Seguiment, les propostes de Modificació i els autoinformes d’Acreditació de tots els ensenyaments de grau i màster universitari del Centre;
 • elaborar i revisar els procediments específics de qualitat del centre per a cada procés identificat i vetllar per la seva implantació real i efectiva;
 • facilitar i garantir la recollida de les evidències necessàries per als diversos processos d’avaluació, certificació i acreditació en que es vegi implicat el centre;
 • facilitar i garantir la recollida i l’anàlisi de les dades necessàries per a la presa de decisions del centre i per al retiment de comptes;
 • facilitar i garantir la publicació i l’accés a la informació pública d’interès per als diferents col·lectius de la comunitat universitària i la societat.

Comparteix-ho: