Comissió de Professorat

La Comissió de Professorat de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals fou aprovada per la Junta de Facultat de 16 de febrer de 2004 com a delegada de la Junta. La composició i les funcions d'aquesta Comissió són establertes pel Reglament de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals.

Les funcions de la Comissió de Professorat són:

  1. proposar els membres de les comissions d'accés i de contractació de personal acadèmic, d'acord amb el que estableix l'Estatut,
  2. vetllar pel correcte desenvolupament dels concursos per a la provisió de places del personal acadèmic contractat,
  3. informar sobre les peticions de canvi de situació administrativa del professorat adscrit al centre,
  4. informar sobre l'elaboració de la relació de llocs de treball i els canvis de denominació, amortització, minoració i redistribució de les places docents,
  5. totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

Composició de la Comissió de Professorat

La Comissió de Professorat està formada pel degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix; els caps d'estudis dels ensenyaments adscrits; un professor en representació de cada departament amb professorat vinculat a la Facultat; un estudiant, i l'administrador de centre o un membre del personal d'administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari de la Comissió. La seva composició actual és la següent:

Degà: Miquel Térmens (president). 

Responsables de titulacions: Aurora Vall (cap d'estudis del graus d'IiD i GIDD), Sergio Villanueva (cap d'estudis del grau de CAV), Mònica Baró (coordinadora del MBEPL), Miquel Centelles (coordinador del MHD), Concepción Rodríguez Parada (coordinadora del MGDBSI), Pedro Rueda (coordinador del MBCPAndreu Sulé (coordinador del MGCD). 

Representació dels departaments: Núria Jornet (cap del Departament de BDiCAV), Professors: Hibai López. 

Estudiants: un lloc vacant.

Membre del personal d'administració i serveis: Rosa M. Garcia (secretària).

Comparteix-ho: