Detall

Beques de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC)

Avís | 18-04-2019

Descripció: Beques de col·laboració que tenen com a finalitat l'augment de la formació teoricopràctica i la preparació professional de les persones beneficiàries mitjançant la realització de tasques pròpies de l’EAPC, amb la tutoria de la persona que es designi. La col·laboració consisteix en l'execució de les tasques assignades en les dependències de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, durant cinc hores diàries, en règim de matí, de dilluns a divendres, entre els mesos de juliol i novembre de 2019 (amb un mes de descans a l’agost). Es tracta d’una col·laboració retribuïda amb un import brut de 650 euros mensuals, exceptuant l’agost, que no computa a efectes econòmics. El termini de sol·licituds acaba el proper dia 18 d’abril.

Pla formatiu: beca en biblioteconomia i documentació

 • 1. Motivació i objectiu de l'estada de pràctiques: Complementar els coneixements teòrics amb pràctiques laborals perquè l'alumne/a pugui aplicar els coneixements apresos i adquireixi les habilitats necessàries detallades a les competències.
 • 2. Tasques i funcions en les que es formarà:
  • Suport a les tasques de la biblioteca.
  • Catalogació de llibres.
  • Col·laboració en l'elaboració dels butlletins.
  • Col·laboració en l'elaboració de bibliografies especialitzades.
  • Col·laboració en tasques de documentació referides a les publicacions de l'Escola.
  • Participació en la difusió de les publicacions i activitats del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions per diferents mitjans i xarxes generalistes i especialitzades.

 

 • 3. Forma prevista de seguiment per part del tutor de l'entitat col·laboradora: Avaluació continuada i valoració final.
 • 4. Competències que ha d'adquirir la persona beneficiària durant l'estada de pràctiques: Competències bàsiques
  • Desenvolupament del pensament i del raonament crític.
  • Comunicació efectiva.
  • Desenvolupament d'estratègies d'aprenentatge autònom.
  • Respecte per la diversitat i la pluralitat d'idees, de persones i de situacions.
  • Generació de propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
  • Competències genèriques i/o específiques
  • Fomentar l'autonomia i la capacitat de planificar i d'organitzar tasques, creativitat, flexibilitat i iniciativa.
  • Demostrar capacitat d'autoaprenentatge.
  • Treballar en equip.
  • Buscar, seleccionar i jerarquitzar fonts d'informació diverses.
  • Aplicar el pensament científic amb rigor.
  • Treballar amb les TIC.
  • Fomentar la capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.
  • Demostrar empatia amb l'entorn.
  • Capacitat d'adaptació als canvis continus que es produeixen en l'entorn de la gestió de la informació, derivats de l'impacte de les tecnologies.

 

En el cas d’aquesta beca de col·laboració en tasques de biblioteconomia i documentació, les persones beneficiàries han de ser persones físiques que disposin del nivell de suficiència en llengua catalana (nivell C1 o equivalent), i que hagin superat un mínim de 120 crèdits o que s'hagin llicenciat o graduat l'any de publicació de la convocatòria i compleixin el següent perfil:

 • Estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant un grau d'informació i documentació. També podran sol·licitar la beca els graduats, llicenciats i diplomats en alguna d'aquestes especialitats que hagin obtingut el grau, la diplomatura i/o llicenciatura en l'any de la publicació de la convocatòria. També hi tenen accés els estudiants de màster o postgrau oficial dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat el grau, postgrau o màster oficial l'any de la convocatòria.

 


Extracte de la resolució: https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-B-2019-14192.pdf

Bases reguladores: https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/04/pdfs/BOE-A-2011-9778.pdf