Elaboració de la tesi

 • Tesi doctoral

  Un cop formalitzada la matrícula, a cada estudiant se li assigna director i tutor. A partir d’aquest moment, l’estudiant comença a elaborar la tesi sota la supervisió dels seus director i tutor.

 • Tipologia de tesis

  El programa de doctorat en Informació i Comunicació preveu l’elaboració de dos tipus de tesis doctorals: com a monografia o com a compendi d’articles.

  D’una banda, la tesi com a monografia es correspon amb el format clàssic de tesi doctoral: un document original en què normalment s’aborda una recerca científica i en el qual s’inclou un estat de la qüestió de l’objecte d’estudi, uns objectius i preguntes de recerca, una metodologia i uns resultats i conclusions.

  De l’altra, la normativa d’elaboració, defensa i avaluació de tesis recull la possibilitat de presentar la tesi com a compendi de publicacions sempre que es reuneixin els requisits següents:

  1. La tesi ha d’incloure una introducció general en la qual es presentin els treballs i es justifiqui la temàtica.
  2. La tesi ha d’incloure un resum global dels resultats obtinguts, de la discussió d’aquests resultats i de les conclusions finals.
  3. Entre la introducció i els resums esmentats, o bé com a annex, s’ha d’incloure una còpia completa dels treballs presentats, fent-hi constar clarament el nom i la filiació de tots els coautors dels treballs i la referència completa de la revista a la qual s’han publicat o admès per a la publicació. En aquest últim cas s’ha d’adjuntar un justificant de l’admissió i la referència completa de la revista a què s’han enviat perquè es publiqui.
  4. En cas que algun dels treballs presentats s’hagi publicat en una llengua diferent de l’espanyol o el català, s’ha d’adjuntar un resum del treball en qüestió redactat en espanyol o català.
  5. Addicionalment, el nostre programa ha establert que per poder presentar la tesi en aquest format, l’alumne ha d’haver publicat un mínim de tres articles amb unitat temàtica en revistes indexades al Web of science o Scopus, dos dels quals (com a mínim) han de ser en anglès. Els articles han d’estar publicats quan l’estudiant està matriculat en el programa de doctorat, i en dos (com a mínim) l’estudiant ha d’aparèixer com a primer autor. Per motius deontològics, les revistes editades o coeditades per professors de la Facultat en què es troba matriculat l’estudiant, encara que estiguin indexades al Web of science o Scopus, estan excloses de la llista de revistes en què es poden publicar els articles necessaris per a una tesi per compendi en el programa.
    
  En cas que la tesi doctoral es presenti com a compendi de publicacions, el doctorand ha d’adjuntar a la sol·licitud d’autorització de la presentació de la tesi doctoral els documents següents:
  1. Escrit del director de la tesi sobre el factor d’impacte o la categorització de la revista de les publicacions que es recullen a la tesi doctoral.
  2. En cas que es presenti algun treball fet en coautoria, cal aportar un informe del director de la tesi en què s’especifiqui exhaustivament quina ha estat la participació del doctorand en cada article i en què justifiqui si algun dels coautors d’algun dels treballs presentats en la tesi doctoral ha utilitzat, implícitament o explícita, aquests treballs per a la redacció d’una tesi doctoral.
 • Tesis en dipòsit

  Doctoranda Marina Salse Rovira

  Títol de la tesi: «La documentació del patrimoni universitari en contextos No Museu: propostes per a la seva organització i descripció a partir de les col·leccions de la Universitat de Barcelona».

  Dirigida per la doctora Nuria Jornet Benito i el doctor Javier Guallar Delgado. La tutora és la doctora Nuria Jornet Benito.

  Termini dipòsit: del 4 al 15 de desembre de 2023.

 • Calendari de defenses de tesis doctorals

  Doctorand Jordi Serra Serra

  Títol de la tesi: «El rol de la sèrie documental en entorns de gestió dadificats: una proposta metodològica en el marc de la governança de la informació».

  Dirigida pel doctor Miquel Térmens Graells. El tutor és el doctor Miquel Térmens Graells.

Comparteix-ho: