Gestió de processos

Mapa de processos

La Facultat controla i verifica el disseny i desplegament dels graus i màsters oficials per assegurar que es compleixen els requisits necessaris per a la seva acreditació, els especificats per la UB i els definits en les diferents normatives i reglaments, com també que es genera informació pública suficient i actualitzada relativa al funcionament dels ensenyaments.

Per dur a terme aquests tasca, la Facultat té identificats tots el processos relacionats amb la formació universitària necessaris per assegurar que s’assoleixen els objectius pretesos en els seus graus i màsters i n’ha determinat la seqüenciació i la interacció mitjançant un mapa de processos.

Per definir com es duen a terme tots aquests processos, la Comissió de Qualitat del centre elabora els Procediments Específics de Qualitat (PEQ) i vetlla per la seva implantació en la gestió diària de les titulacions del centre.

 
 • Política i objectius de qualitat de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
 • PEQ 010 (Desplegament de la política i objectius de qualitat al centre)
 • PEQ 011 (Redacció, revisió i distribució deis procediments específics del SAIQU)
 • PEQ 020 (Gestió dels programes formatius en el marc de la Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació (VSMA))
 • PEQ 030 (Definició del perfíl d'ingrés, admissió i matriculació dels estudiants de grau)
 • PEQ 040 (Definició del perfil d'ingrés, admissió i matriculació dels estudiants de màster)
 • PEQ 050  (Orientació a l'estudiant de grau))
 • PEQ 051 (Orientació a l'estudiant de màster)
 • PEQ 060 (Desenvolupament de l'ensenyament, metodologia i avaluació dels aprenentatges)
 • PEQ 061 (Gestió dels treballs finals : TFG i TFM)
 • PEQ 070 (Gestió de les pràctiques externes)
 • PEQ 080 (Gestió de la mobilitat internacional de l'estudiant)
 • PEQ 090 (Gestió de la mobilitat nacional de l'estudiant)
 • PEQ 100 (Gestió de queixes, reclamacions i suggeriments)
 • PEQ 110 (Gestió i millora dels recursos materials)
 • PEQ 120 (Gestió i millora dels serveis)
 • PEQ 130 (Anàlisi dels resultats)
 • PEQ 140 (Publicació i actualització de la informació pública

Comparteix-ho: