Universitat de Barcelona

Grau d'Informació i Documentació (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Organització i metodologia docent

L'ensenyament s'organitza per semestres, excepte alguna assignatura anual, tal com s'especifica al pla d'estudis.

La docència de l’ensenyament es realitza en dues modalitats. En torn de matí es pot estudiar el grau d’Informació i documentació en format presencial, mentre que la modalitat semipresencial s’imparteix a las tardes. Cadascuna de les dues modalitats té característiques específiques que cal considerar però, en qualsevol cas, les característiques metodològiques, avaluatives  i organitzatives de cadascuna de les assignatures restarà determinada pel Pla Docent de l’assignatura

Modalitat presencial

En aquesta modalitat, les assignatures s'organitzaran en activitats presencials, activitats de treball dirigit i activitats de treball autònom. Les sessions presencials, que ocuparan un terç del total d'hores de dedicació de l'assignatura, podran dedicar-se a  alguna de les següents activitats en funció de les característiques de la matèria : classes magistrals, conferències i xerrades, resolució de problemes, activitats a l’aula d’informàtic, seminaris, visites, etc...

Els altres dos terços corresponen a activitats dirigides pel professor tutor (que sovint es dedicaran al desenvolupament de les activitats que realitzen els estudiants i a la seva revisió)  i a hores de treball autònom de l’estudiant.

Modalitat semipresencial

La modalitat  semipresencial s’organitza en

  • Sessions periòdiques de caire quinzenal per a cadascuna de les assignatures. En aquestes sessions es realitzaran activitats diverses en funció del tipus de matèria :  presentació i/o tancament de temes, correcció de pràctiques, pràctiques amb ordinadors, activitats de treball en grup, visites a centres, conferències, proves d’avaluació, etc.
  • Treball a partir del Campus Virtual de l’assignatura entre sessions presencials.
  • Tutories de seguiment. Els alumnes tindran l’obligació d’assistir a un mínim d’hores de tutories obligatòries de seguiment amb el professorat de cada assignatura durant el semestre.  
  • Avaluació continuada de caràcter presencial al final del període docent. 

 

Enllaços

Calendari de sessions semipresencials 

  • Primer curs i segon curs : Les assignatures del grau ID s'ofereixen només en modalitat de "extinció sense docència" (es deixen els materials al Campus Virtual i el tutor de l'assignatura resol dubtes de forma individualitzada).Consulteu al vostre tutor de PAT si existeixen assignatures equivalents al grau GIDD (Quadres horaris del primer curs i del segon curs del grau GIDD). 
  • Tercer curs
  • Quart curs
  • Quadre horari global S0, curs 2020-2021.

 

Plans docents de les assignatures

Característiques de la docència semipresencial

El campus virtual

El Campus Virtual de la Universitat de Barcelona és una eina fonamental de la docència semipresencial. Un cop matriculat, l’alumnat tindrà accés a l’espai virtual de cada assignatura i també a un espai comú de tot el grup d’estudiants i professors. En cadascun d’aquests espais del Campus Virtual es podran compartir informacions, opinions i dubtes entre alumnat i professorat.

A l’espai del Campus Virtual de cada assignatura es troba tot el material de treball que el professorat consideri adequat i necessari per a l’assoliment de coneixements i competències de l’assignatura, així com també eines de comunicació amb els companys i amb els professors.

Alguns dels elements que es poden trobar a totes les assignatures al Campus Virtual són: dades de contacte del professorat; pla docent de l’assignatura; fòrum general de comunicació de l’assignatura; calendari del conjunt de sessions presencials, amb dates de lliurament d’exercicis i d’avaluació final; guia de treball de cada unitat; lectures i material de treball de cada unitat, i activitats a realitzar de cada unitat; cronograma orientatiu de treball de cada unitat, i fòrums de dubtes de cada unitat, entre d’altres.

Tot el material docent segueix unes pautes de qualitat establertes prèviament pels grups de treball de la Facultat.

Les sessions presencials de les assignatures de primer curs tindran lloc els divendres a la tarda. A mida que es vagi implantant la titulació s’ocuparan altres dies de la setmana en funció dels cursos.

Aquestes sessions es dedicaran a activitats diverses, en funció del tipus d’assignatura: presentació i/o tancament de temes, correcció de pràctiques, pràctiques amb ordinadors, activitats de treball en grup, visites a centres, conferències, proves d’avaluació, etc.

La informació específica  sobre calendaris i horaris de sessions de cada assignatura estarà disponible al seu espai del Campus Virtual i, a banda, els calendaris i horaris es faran públics al web abans de l’inici del període de matriculació, tan bon punt els òrgans de govern corresponents els hagin aprovat.

A més d’assistir a les sessions presencials establertes, els alumnes hauran d’assistir a un mínim d’hores de tutories obligatòries de seguiment amb el professorat de cada assignatura durant el semestre. Des de cada assignatura s’informarà de les dates i horaris d’aquestes tutories obligatòries.

A banda de les tutories que es duguin a terme durant el curs amb el professorat de cada assignatura, en el marc del Pla d’Acció Tutorial (PAT) del grau GIDD, l’alumnat tindrà assignat un tutor durant tots els estudis. El tutor del PAT és qui informa, orienta i resol a l’alumnat tots els dubtes no relacionats amb el contingut de les assignatures (planificació, beques, pràctiques extracurriculars, sortides professionals, etc.). El tutor pot convocar l’alumnat a tutories de grup per parlar de temes d’interès general, alhora que estarà disponible per atendre peticions de tutories individuals quan els estudiants ho necessitin.

Comparteix-ho: