Universitat de Barcelona

Grau d'Informació i Documentació (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Procés d'avaluació

El sistema d’avaluació del TFG es basa en la superació de diverses fases en les quals s’avaluen mitjançant una matriu d’avaluació les diferents competències que ha de desplegar l’alumnat, entenent-les aquí com un conjunt de coneixements, habilitats i valors que convergeixen i permeten dur a terme una tasca eficaçment, de manera que l’alumnat assoleixi els objectius d’una manera eficient i que obtingui l'efecte desitjat en el temps estipulat i utilitzant els millors mètodes i recursos disponibles per a la seva realització.

El TFG, sigui quina sigui la seva naturalesa, necessita d’una memòria escrita. Aquesta pot redactar-se en les llengües oficials de Catalunya. A principi de semestre s’informarà sobre els aspectes formals de presentació.

El treball final, un cop superada la fase d’escriptura de la memòria segons el criteri del tutor, s’ha d’exposar davant d’un tribunal que avaluarà competències relacionades amb la comunicació oral i escrita. L’alumne haurà de lliurar també al tribunal un resum executiu. Aquest resum haurà de ser obligatòriament en anglès. Durant la defensa oral també s’avaluarà la competència lingüística oral en anglès de l’alumnat.

L’alumnat tindrà disponible tota la documentació, matrius o rúbriques d’avaluació, calendaris, etc. a l’espai de l’assignatura del campus virtual.

Comparteix-ho: