Universitat de Barcelona

Grau d'Informació i Documentació (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Centres

On es pot fer l’estada de pràctiques?

L’estada de pràctiques es pot fer en un ampli ventall de centres: arxius i institucions patrimonials, biblioteques públiques, biblioteques escolars, biblioteques universitàries i de recerca, serveis d’informació d’empreses i d’altres organitzacions, i empreses del sector d’informació i documentació.

L’estada de pràctiques s’ha de fer en un dels centres que han acordat amb l’Equip de pràctiques un programa per a l’acollida d’alumnes de pràctiques, i aquest acord ha estat formalitzat amb la signatura d’un conveni de col·laboració de pràctiques externes entre la institució o empresa i la Facultat. La realització de l’estada de pràctiques en un centre està condicionada a l’existència d’aquest conveni que proporciona el marc legal de la col·laboració i la regula. La llista de centres per al Pràcticum del grau d’Informació i Documentació figura en annex a la Guia del Pràcticum. Al Campus de l’assignatura Avaluació i Qualitat es facilita informació detallada de l’oferta de centres de cada curs.

L’estudiant no podrà dur a terme el Pràcticum en un centre on abans ja hagi estat arran d'un conveni de cooperació educativa. Trobareu altres limitacions a la plana  Pràctiques durant els estudis > Requisits i normativa.

Les estades de pràctiques en centres de l’estranger es contemplen en el marc del programa ERASMUS. Els estudiants interessats han de fer la sol·licitud de l’ajut dins del termini que fixi la convocatòria de cada any, i haver contactat prèviament amb la institució o empresa en la qual desitgin fer l’estada. Trobareu informació detallada del procediment a seguir a ERASMUS Pràctiques.

Aquesta llista conté els centres que disposen de conveni signat amb la Facultat i que han acollit estudiants del grau d'Informació i Documentació en els darrers cursos. L'oferta en un semestre concret, però, està subjecta a necessitats i circumstàncies internes dels mateixos centres i pot variar, per la qual cosa, sempre caldrà confirmar-la.

Si algú estigués interessat a fer l'estada en pràctiques en un centre que no aparegui en aquesta llista, cal comunicar-ho al coordinador abans de finalitzar el curs anterior a l’estada del Pràcticum, per tal de poder valorar la proposta i fer els tràmits necessaris perquè sigui possible l’estada.

 

Arxius de l'administració

Els estudiants interessats a fer l’estada de pràctiques a l’arxiu d’altres poblacions o districtes han de sol·licitar-ho al coordinador de pràctiques abans de finalitzar el curs anterior a l’estada del Pràcticum. 

 

Arxius d'altres entitats

 

Biblioteques de centres d'ensenyament

Biblioteca nacional

 

Biblioteques públiques


Els estudiants interessats a fer l’estada de pràctiques a la biblioteca d’altres poblacions han de sol·licitar-ho al coordinador de pràctiques abans de finalitzar el curs anterior a l’estada del Pràcticum. 

 

Centres de documentació i biblioteques especialitzades

 

Unitats de gestió del coneixement i empreses del sector

L’estudiant decidirà quina opció de tipus de centre considera més adient als seus interessos i orientació professional. Les visites i seminaris que es realitzen en els crèdits de pràctiques de l’assignatura Avaluació i qualitat estan destinats a proporcionar a l’estudiant elements de reflexió i de suport per prendre la decisió.

L’estudiant comunicarà les seves preferències de centres concrets – argumentades i d’acord amb la seva disponibilitat horària – per a realitzar l’estada de pràctiques en el formulari de sol·licitud per cursar el Pràcticum que ha de lliurar a la coordinadora de practiques; Aquest formulari també s’ha d’adjuntar a l’informe d’autoanàlisi corresponent a l’avaluació de l’assignatura Avaluació i qualitat (mes de juny del curs anterior a la realització del Pràcticum).

Sempre que no es puguin respectar les preferències de centre de l’estudiant, la coordinadora de practiques li consultarà  altres opcions abans de l’assignació. L’Equip de pràctiques resoldrà l’assignació de centre a cada estudiant i, un cop rebuda la confirmació per part dels centres, farà pública una llista provisional al juliol, i la llista definitiva abans del 15 de setembre.

Comparteix-ho: