Universitat de Barcelona

Grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital

Objectius i competències

Objectius

 • Formar professionals que dominin els processos i tècniques de creació, anàlisi, gestió, avaluació i comunicació de la informació en diferents mitjans i formats per a la seva utilització per usuaris finals.
 • Formar professionals que coneguin les tècniques de planificació, implementació, gestió i avaluació de productes i serveis d’informació, així com els canals i dispositius actuals per mitjà dels quals s’ofereixen.
 • Formar professionals que coneguin el marc legal nacional i internacional que afecta a la informació en el nou món digital.
 • Desenvolupar competències específiques de captura, selecció, organització, preservació i difusió d'informació i documentació mitjançant l'aplicació de les tecnologies.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació pròpies de la mediació entre els usuaris i els documents, així com les competències de gestió de recursos per assegurar la qualitat dels serveis.
 • Adquirir una formació com a professional de mentalitat oberta al canvi capaç d'integrar-se en entorns laborals marcats per la innovació constant de processos i instruments, i de posar de relleu el valor estratègic de la informació i la documentació en tot tipus d'organització.

 

Competències

Competències bàsiques

 • Capacitat de comprendre i aplicar els coneixements en l’àmbit professional.
 • Capacitat de reunir i interpretar les dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes socials, científics o ètics.
 • Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Capacitat de desenvolupar habilitats de comunicació i informació tant orals com escrites.
 • Capacitat de reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional.

Competències generals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds). Sostenibilitat (capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en l’àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques).

 

Competències transversals

 • Capacitat d’adquirir, actualitzar i aplicar coneixements sobre les tecnologies de la informació i de la comunicació en els diferents entorns professionals.
 • Capacitat d’adquirir, actualitzar i aplicar coneixements sobre dispositius i aplicacions d’elaboració de material audiovisual en els diferents entorns professionals.

 

 Competències específiques

 • Capacitat d’adquirir, comprendre i actualitzar coneixements sobre els diferents entorns, sistemes i unitats d’informació i dels processos que els són propis.
 • Capacitat d’adquirir, comprendre i actualitzar coneixements sobre l’evolució històrica i sobre la realitat socioeconòmica de la informació, el coneixement i el patrimoni documental.
 • Capacitat d’adquirir, comprendre i actualitzar els coneixements bàsics d’altres disciplines necessaris per el desenvolupament de la professió en els diferents entorns d’informació.
 • Capacitat d’adquirir, comprendre i actualitzar coneixements sobre el marc jurídic, administratiu, nacional i internacional de la gestió i difusió de la informació.
 • Capacitat per analitzar els llenguatges i models comunicatius, comprendre els seus principis teòrics i saber-los aplicar.
 • Capacitat d’aplicar les tècniques de planificació per dur a terme projectes que responguin a les necessitats d’informació i que permetin optimitzar el funcionament de les organitzacions.
 • Capacitat d’analitzar l’entorn de les unitats i serveis d’informació i les necessitats dels usuaris, a partir de resultats d’estudis d’usuaris.
 • Capacitat de gestionar adequadament fons i col·leccions a partir de l’elaboració i aplicació de criteris i tècniques de captura, selecció, adquisició, preservació, conservació i eliminació de documents.
 • Capacitat de definir criteris i aplicar les normatives i altres instruments d’estructuració, descripció i representació de dades i informació en diferents entorns i contextos.
 • Capacitat de donar resposta a les necessitats dels usuaris reals i potencials de les organitzacions i de proporcionar-los recolzament, materials i formació que els permetin usar i explotar la informació.
 • Capacitat d’identificar les fonts i recursos més adequats per resoldre problemes i necessitats d’informació.
 • Capacitat d’anàlisi, avaluació i creació de productes per a la comunicació d’informació.
 • Capacitat d’identificar, aplicant indicadors d’avaluació, els punts forts i febles d’una organització, d’un servei o d’un producte d’informació i elaborar propostes de millora.
 • Capacitat d’aplicar instruments i estratègies de màrqueting en els diferents entorns d’informació i comunicació.
 • Capacitat d’aplicar tècniques i desenvolupar activitats de cerca i recuperació de la informació.
Comparteix-ho: