Universitat de Barcelona

Grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital

Primer curs

Primer curs

En el primer curs s'imparteixen 48 crèdits de matèries bàsiques i 12 crèdits de matèries específiques de l'ensenyament, amb l'objectiu d'homogeneïtzar coneixements entre els nous estudiants.

Tornar

Primer semestre

Aspectes Legals de la Informació

1. Organización administrativa del Estado
1.1. Fuentes del Derecho y sistema jurídico 
1.2. Derecho público y Derecho privado 
1.3. La relación jurídica 
2. Normas aplicables a los recursos de información, bibliotecas y archivos 
3.1. Competencias legislativas sobre patrimonio, cultura y documentación
3.2. Legislación aplicable a documentos y archivos 
3.3. Titularidad de los documentos y los recursos de información
3.4. Normativa aplicable al patrimonio documental y bibliográfico
3. Los derechos sobre la información 
3.1. El derecho fundamental a la información  
3.2. El derecho al honor, intimidad e imagen 
3.3  La protección del tratamiento de los datos de carácter personal
3.4. Los derechos de propiedad intelectual 
4. El acceso a la información
4.1. El acceso a la documentación pública 
4.2. La utilización de la imagen y los datos personales 
4.3. La utilización de obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual
5. Régimen legal de les publicaciones
5.1. Conceptos legales de libro, biblioteca, editor, impresor y publicación 
5.2. Régimen jurídico del libro: fijación del precio del libro, ISBN, ISSN
5.3. Normas sobre depósito legal

1. Bases de dades
1.1. Definició i conceptes bàsics de bases de dades
1.2. Història
1.2. Models de dades: relacional, orientat a objecte, jeràrquic, grafs
1.3. Sistemes de gestió de bases de dades
2. Model relacional de dades
2.1. Estructura i components bàsics. Taules. Índexs
2.2. Regles d’integritat
2.3. Àlgebra relacional
2.4. Llenguatge SQL
3. Disseny de bases de dades relacionals
3.1. Disseny conceptual. Model entitat-relació
3.2. Disseny lògic
3.3. Diccionari de dades. 
3.4. Disseny físic.
4. Publicació de bases de dades
4.1. Publicació de bases de dades a Internet (HTML, PHP, Apache) 
4.2. Disseny d’interfícies 
5. Bases de dades no relacionals

1. Arxius i biblioteques en la societat de la informació 
2. Biblioteques i centres de documentació
2.1. Definició i conceptes introductoris
2.2. Tipologia 
2.3. Processos de tractament de la informació i la documentació
2.4. Serveis als usuaris
2.5. Edificis, espais i equipaments
2.6. Difusió i comunicació
3. Arxius
3.1. Definició i conceptes introductoris
3.2. Tipologia
3.3. Processos de tractament de la informació i la documentació
3.4. Serveis als usuaris
3.5. Edificis, espais i equipaments
3.6. Difusió i comunicació
4. Sistemes d'arxius i de biblioteques
4.1. Òrgans i unitats
4.2. Cooperació i treball en xarxa
5. Professionals
5.1. Perfils i competències
5.2. Associacionisme i deontologia professional 

1. Introducció a la cerca i l’ús d’informació 
1.1. Concepte d’ALFIN-AMI
1.2. La cerca d’informació com a procés
1.3. Entitats que hi intervenen
1.4. Fases del procés
2. Anàlisi de necessitats d’informació
2.1. Establiment del problema d’informació
2.2. Identificació dels factors condicionants
2.3. Delimitació i concreció de necessitats d’informació
3. Tria del sistema de recuperació d’informació
3.1. Dades, informació i coneixement 
3.2. Tipus d’informació: factual i analítica, objectiva i subjectiva, primària i secundària
3.3. Recursos d’informació: documents i SRI
4. Interacció amb el sistema de recuperació d’informació
4.1. Components del sistema
4.2. Cerca directa: cerca simple i cerca avançada
4.3. Cerca exploratòria: navegació per estructures
4.4. Interacció i modificació de la cerca
5. Valoració i selecció de resultats de cerca
5.1. Verificació i contrast de dades i d’informació
5.2. Anàlisi de qualitat de la informació
6. Ús de la informació
6.1. Ús ètic de la informació: plagi i citació bibliogràfica
6.2. Elaboració de referències bibliogràfiques

1. Elements cognitius del disseny web
1.1. L’impacte cognitiu del canvi tecnològic
1.2. Representació de la informació
1.3. Bases cognitives del disseny d’interfícies web
2. Principis del disseny web
2.1. Interacció persona-ordinador
2.2. Estàndards i pautes del W3C
2.3. Estàndards i pautes d’accessibilitat de la WAI
2.4. Disseny adaptable   
2.5. Llegibilitat, claredat i visibilitat 
2.6. Organització de continguts  
3. Llenguatges de disseny i programació web
3.1. HTML
3.2. CSS
3.3. HTML5 i CSS3
3.5. Integració en mitjans socials
3.6. JavaScript.
3.7. PHP
4. Entorn tecnològic del disseny web
4.1. Configuració de l’entorn de treball
4.2. Biblioteques de components web 
4.3. Plantilles
4.4. Constructors de llocs web: Mobirise
5. Implementació i gestió d'un lloc web
5.1. Anàlisi i investigació
5.2. Definició del lloc web
5.3. Construcció del lloc web 
5.4. Producció

1. Introducció a l’estadística en l’àmbit de la gestió d’informació i la documentació
1.1. Definició d’estadística
1.2. Àmbits d’aplicació en la informació i la documentació
1.3. Conceptes bàsics
1.4. Tipus de variables i escales de mesura
1.5. Tècniques de mostratge
2. Anàlisi descriptiva univariable
2.1. Descripció de variables qualitatives
2.2. Descripció de variables quantitatives
3. Anàlisi descriptiva bivariable
3.1. Descripció conjunta de dues variables qualitatives
3.2. Descripció conjunta d’una variable qualitativa i una de quantitativa
3.3. Descripció conjunta de dues variables quantitatives
3.4. Sèries temporals i nombres índexs
4. Fonaments d’inferència estadística
4.1. Introducció als models de probabilitat
4.2. Distribució mostral
4.3. Intervals de confiança i de probabilitat
4.4. Estimació de la grandària de la mostra
5. Aplicació d’una prova de decisió estadística
5.1. Conceptes bàsics
5.2. Errors de decisió
5.3. Proves de relació o d’independència

1. Marc polític, econòmic, tecnològic i social
1.1. Organització política
1.2. Sistema econòmic
1.3. Context tecnològic
1.4. Model de societat
2. Societat de la informació
2.1. Concepte i abast del terme
2.2. Indicadors de la societat de la informació
2.3. Context tecnològic
2.4. Aspectes culturals
2.5. Aspectes socials
2.6. Polítiques de suport
3. Indústries culturals
3.1. Caracterització general: concentració empresarial, globalització, interessos multimèdia, impacte de les noves tecnologies i nous models de negoci
3.2. La indústria editorial
3.3. El sector cinematogràfic
3.4. La indústria musical
3.5. Els mitjans de comunicació
3.6. El sector públic i les indústries culturals

1. Formats digitals: matèria primera de la unitat d'informació i de les eines de descripció 
1.1. Documents, arxius, formats i aplicacions 
1.2. Metadades: estàndards, ubicació i extracció 
1.3. Model de referència OAIS 
2. Arxius i sistemes de fitxers: conceptes bàsics 
2.1. Característiques bàsiques: pes, extensió, aplicacions associades 
2.2. Compressió: tipus i paràmetres 
2.3 Repositoris d'informació: Bases de dades, Sistemes d'arxius, Blockchain 
3. Reconeixement, propietats i conversió de formats 
3.1. Text: pla, estructurat i binari 
3.2. Dades: en brut, obertes i massives. 
3.3. Imatge: matricial i vectorial 
3.4. Àudio: digitalitzat i sintetitzat 
3.5. Vídeo: contenidors i còdecs 
4. Introducció a l'estructuració i transformació d'informació amb XML 
4.1. Estructura: elements, atributs, espais de noms i validació 
4.2. Navegació i recuperació d'informació en un document XML 
4.3. transformacions XSL 
4.4. Aplicacions XML estàndard i XHTML 

En construcció

1. Recuperació d’informació i comportament informacional 
1.1 Comportament informacional 
1.2 Comportament de cerca d’informació
1.3. Tipologies d’usuari, motivacions i usos de la informació.
1.4  El procés de cerca i recuperació d'informació
2. Representació de la informació i organització dels coneixements
2.1. Característiques i representació de la informació
2.2 Llenguatge natural i control del vocabulari
2.3 Sistemes d’organització del coneixement
3. Sistemes de recuperació d’informació i estratègies de cerca avançades
3.1 Interfícies i elements de consulta dels sistemes de recuperació d’informació
3.2 Cercadors d’Internet 
3.3 Catàlegs (biblioteques, arxius, museus, etc.)
3.4 Portals i repositoris
3.5 Bases de dades documentals
3.6 Eines de descoberta
3.7 Xarxes socials
3.8 Sistemes de recuperació basats en el contingut

Comparteix-ho: