Universitat de Barcelona

Grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital

Tercer curs

En el tercer curs es profunditza en les tècniques i serveis propis de les unitats d'informació i s'analitza i aprèn la seva gestió

Tornar

Avaluació i qualitat

1. L’avaluació i la qualitat a les unitats d’informació
1.1. El concepte d’avaluació. Motivacions. Abast i tipus d’avaluació
1.2 El concepte de qualitat. Els principis de gestió de la qualitat total. Planificació i elements del sistema de qualitat
2. El procés d’avaluació a les unitats d’informació
2.3. Els indicadors. Concepte i característiques. Tipus d’indicadors. Norma ISO 11620 d’indicadors de rendiment bibliotecari. Altres normes i recomanacions
2.4. Anàlisi i interpretació dels indicadors
3.1. Aplicacions pràctiques per a la presa de decisions. El quadre de comandament. El pla de millora
4. El procés de la qualitat a les unitats d’informació
4.1. Els compromisos de la qualitat 
4.2. Els models i normes de referència en la gestió de la qualitat aplicats a les unitats d’informació

1. Comunicació digital
1.1. Escriptura i tecnologia en el segle XXI: del paper a les pantalles
1.2. Escriure per al web i per a dispositius mòbils
1.3. Escriure per a una audiència global
1.4. Escriure per als cercadors
1.5. Connectar amb el públic destinatari
1.6. Tècniques de persuasió i augment de les conversions
1.7. Comunicació multicanal
1.8. Lloc web, microsite i pàgina d’aterratge: característiques i trets diferencials
2. Estratègia de continguts
2.1. Planificació del contingut
2.2.1. Pla de mitjans
2.2.2. Calendari editorial
2.2. Cura de continguts
2.2.1. Disseny
2.2.2. Cerca
2.2.3. Selecció
2.2.4. Caracterització
2.2.5. Difusió
2.2.6. Anàlisi
2.3. Redifusió de contingut i propietat intel·lectual
3. Màrqueting de continguts
3.1. Màrqueting d'atracció
3.2. Valor i rellevància del contingut
3.3. Tipus de continguts per a l'atracció de visites i enllaços: contingut durable (evergreen content), llistes i rànquings, infografies, podcasts, etc.
3.4. Estratègia de màrqueting de continguts
3.4.1. Objectius SMART
3.4.2. Segmentació de les audiències
3.4.3. Seguidors, leads, clients i prosumidors
4. Gestió de comunitats
4.1. Creació i gestió d’una comunitat
4.2. Reputació digital
4.3. Estratègies per generar interès i implicació
4.4. Funware i estratègies de ludificació
4.5. Gestió de crisis de reputació
5. Ús estratègic de les eines de comunicació en línia
5.1. Xarxes socials horitzontals
5.2. Xarxes socials verticals
5.3. Microblogs
5.4. Blogs
5.5. Plataformes socials de fotografia
5.6. Plataformes socials de vídeo
5.7. Marcadors socials visuals
5.8. Convergència dels àmbits social, local i mòbil
5.9. Correu electrònic
6. Analítica social
6.1. Monitorització de l'activitat: eines d'anàlisi i indicadors de rendiment
6.2. Avaluació quantitativa i qualitativa dels resultats
6.3. Retorn de la inversió (ROI) i impacte de les relacions (IOR)

1. Conceptes bàsics
1.1. Definició de disseny d’interacció
1.2. Ecosistema conceptual de la disciplina
1.3. Història del disseny d’interacció
1.4. Principis i estàndars 
1.5. Elements d’interacció
1.6. Justificació de la disciplina 
2. Organització i etiquetatge en productes interactius
2.1. Sistemes d’organització i classificació
2.2. Sistemes d’etiquetatge i representació
3. Navegació i cerca en productes interactius
3.1. Sistemes de navegació i exploració
3.2. Sistemes de cerca i interrogació
4. Disseny centrat en l’usuari
4.1. Fase d’anàlisi: context, continguts i usuaris
4.2. Fase de disseny: inventari, models i prototipat
4.3. Fase d’implementació: desenvolupament, avaluació i guies d’estil

1. Introducció: aspectes generals
1.1. Tipologia i característiques dels sistemes de gestió automatitzada en informació i documentació
1.2. Fases de la informatització d’un sistema d’informació: anàlisi, disseny, selecció, implantació i revisió
1.3. Principis per seleccionar i avaluar sistemes automatitzats
2. Sistemes de gestió de continguts (CMS)
2.1. Tipologia, estructura i característiques bàsiques
2.2. Anàlisi del mercat
2.3. Creació de portals web per a unitats d’informació
2.4. Perspectives
3. Sistemes d’indexació (motors de cerca) 
3.1. Estructura i característiques bàsiques
3.2. Anàlisi del mercat
3.3. Aplicacions en informació i documentació
3.4. Perspectives
4. Sistemes de gestió de repositoris i altres col·leccions digitals
4.1. Relació entre col·lecció digital i repositori
4.2. Estructura i característiques bàsiques
4.3. Anàlisi del mercat
4.4. Situació a Catalunya i a Espanya
4.5. Perspectives
5. Sistemes d’automatització de biblioteques (SIGB)
5.1. Els SIGB i la biblioteca automatitzada
5.2. Estructura i característiques bàsiques. Automatització de processos 
5.3. Gestió de la biblioteca digital
5.4. Anàlisi del mercat
5.5. Situació a Catalunya i a Espanya
5.6. Perspectives
6. Sistemes de gestió documental i d’arxiu
6.1. Estructura i característiques bàsiques. Automatització de processos 
6.2. Anàlisi del mercat
6.3. Gestió de documents digitals
6.4. Situació a Catalunya i a Espanya
6.5. Perspectives

1. El web com a canal preferent d’interacció 
1.1. El web dins l’estratègia de comunicació corporativa. El web com a eina de treball intern. El web com a porta d’entrada als serveis
1.2. Fonaments tecnològics d’una aplicació web. 
1.3. Interfície
1.4. Manteniment i seguiment de l’ús
2. Configuració dels sistemes automatitzats
2.1. Inclusió de mòduls i desenvolupaments propis
2.2. Passarel·les a sistemes propietaris i a aplicacions web 2.0
3. Parametrització dels sistemes automatitzats
3.1. Gestió d’usuaris: rols i permisos
3.2. Fluxos de treball
4. Importació i exportació de dades
4.1. Tipus de dades i estandardització (metadades, continguts, notícies)
4.2. Migracions o actualitzacions
4.3. Dades consorciades o compartides

1. La gestió documental en el govern de la informació empresarial
1.1. Conceptes bàsics de gestió documental: principis i components
1.2. El sistema de gestió documental: models, metodologia i tecnologia per al disseny, implementació i manteniment.
2. El sistema de gestió documental i els processos empresarials.
2.1. Conceptes bàsics de la gestió per processos: models i mètodes.
2.2. El sistema de gestió documental: eina per al compliance del negoci empresarial.
3. L'economia del sistema de gestió documental: impacte estratègic i beneficis intangibles de la gestió documental
3.1. L’impacte estratègic de la gestió documental en el valor i reputació de marca.
3.2. L’impacte econòmic de la gestió documental: la reutilització de la documentació.

1 Mètodes de planificació
1.1 Gestió per objectius
1.2 Planificació estratègica
1.3 Gestió per projectes
1.4 Altres mètodes de planificació
2 Gestió del canvi
2.1 La cultura del canvi
2.2 La planificació del canvi
3 Gestió de recursos
3.1 Gestió de recursos econòmics
3.2 Gestió de recursos humans
3.3 Gestió d’infraestructures 

1. Conceptes clau del màrqueting
1.1. Orientació i procés del màrqueting de serveis 
1.2. Coneixement i segmentació d’usuaris
1.3. Anàlisi de la cartera de productes i serveis
2. Tècniques de màrqueting
2.1. El Pla de màrqueting: elaboració i aplicació
2.2. Màrqueting- Mix: elements bàsics i complementaris
2.3. Estratègies de distribució,  promoció i comunicació a les unitats d’informació
3. Tipologies del màrqueting
3.1. Màrqueting relacional
3.2. Màrqueting social 
3.3. Màrqueting de continguts 

En construcció

1. Conceptes bàsics i marc legal i normatiu
1.1. Conceptes bàsics
1.2. Marc legal de la preservació
2. Suports d’informació tradicionals i digitals
2.1. Deficiències dels suports tradicionals
2.2. Deficiències dels suports digitals i obsolescència tecnològica
3. Aspectes tècnics de la preservació digital
3.1. Edificis i equipaments de seguretat (prevenció i protecció)
3.2. Formats digitals de consulta i preservació
3.3. Esquemes de metadades de preservació digital: METS i PREMIS
4. Gestió de la preservació i conservació digitals
4.1. Canvis de suport
4.2. Còpia de seguretat i transferència de fitxers
4.3. Migració de formats
4.4. Emulació de programari i sistemes informàtics
5. Planificació estratègica de la preservació
5.1. Anàlisi de riscos
5.2. Planificació de la preservació tradicional
5.3. Plans de preservació digital
5.4. Sostenibilitat tècnica i econòmica dels sistemes digitals. Auditoria

1. Els documents audiovisuals
1.1. Tipologies de documents audiovisuals i evolució dels suports
1.3. Patrimoni audiovisual.
1.4. Unitats d’informació i documents audiovisuals
2. Processos de tractament del material audiovisual
2.1. Ingesta i registre, visionat, nivells d’arxiu
2.2. Criteris de selecció
2.3. Anàlisi documental
2.4. Cerca i recuperació d’informació
2.5. Drets, ús i explotació del material audiovisual
2.6. Preservació i digitalització del patrimoni audiovisual
3. Fonts d’informació
3.1. Banc d’imatges i de sons
3.2. Fonts audiovisuals en televisió: producció pròpia i producció aliena
3.3. Fonts d’informació per a produccions audiovisuals
4. Anàlisi documental
4.1. Introducció a l’anàlisi formal i de contingut del material audiovisual  
4.2. Esquemes de metadades i material audiovisual  
4.3. Esquemes de metadades específics del material audiovisual 
5. Anàlisi de contingut
5.1. Elements de descripció i recuperació en productes audiovisuals: matèria, gènere, lloc, persones i forma   
5.2. Descripció del contingut de la imatge fixa i en moviment
5.3. Imatge documental i imatge artística: iconografia i nivells de descripció
5.4. Tècniques d’extracció automàtica de metadades

Comparteix-ho: