Universitat de Barcelona

Grau en Comunicació Audiovisual

Treball de fi de grau

A implementar el curs 2023-2024

El treball de fi de grau (TFG) és la culminació del procés d’aprenentatge de l’estudiant per la qual cosa es recomana que es cursi en la fase final dels estudis. Es regula d'acord amb la normativa de Facultat i la normativa de la UB.

En el pla d’estudis 2020, tindrà una assignació de 12 crèdits i consistirà en la realització d’un treball individual o en grup, autònom, tutoritzat per un professor, i en la seva defensa davant d’un tribunal en sessió pública. L’alumne haurà de triar un tipus de treball dins dels següents àmbits:

  • Guió
  • Realització i producció audiovisual
  • Gestió d’empresa audiovisual
  • Comunicació interactiva
  • Teoria, història, anàlisi i recerca audiovisual

 

Crèdits: 12 ECTS

Consulta els TFG puntuats com excel·lents o matrícula d'honor

Normativa de TFG

Procediment

L’estudiant ha d’elaborar un preprojecte per a presentar una proposta de tema de treball d’entre els tipus possibles. El preprojecte es penja al Campus virtual de l’assignatura. Fins que no es compleixi aquest tràmit, l’alumne no podrà disposar d’un tutor assignat.
 
L’assignació del tutor la realitza el coordinador segons els objectius, la metodologia i la temàtica, entre el professorat disponible.
El lliurament de la memòria, dossier i de la producció audiovisual es fa a través del Campus virtual, sense detriment que el tutor o coordinador pugui demanar una còpia impresa o digital dins del termini marcat pel calendari establert.
 
Un cop es coneix la quantitat d’alumnes que han superat l’etapa anterior, el coordinador nomena els tribunals de defensa entre el professorat disponible i/o professionals i acadèmics de reconegut prestigi dins de les temàtiques defensades.
 
L’avaluació del TFG es fa a través d’unes rúbriques o criteris d’avaluació disponibles al Campus virtual. Al Campus virtual també es troba documentació i directrius relacionades amb el funcionament de l’assignatura. L’alumne és responsable del lliurament del TFG en les seves fases, i en els terminis que s’estableixen en aquesta Guia.

Tribunals de defensa

El coordinador nomenarà els membres del tribunal, que estarà format per dos professors i/o professionals del món audiovisual.

Carcaterístiques formals

Les característiques formals de la memòria, dossier i obra, s’especifiquen en el Campus virtual de l’assignatura, i poden variar per a cada tipus de TFG.
Comparteix-ho: