Universitat de Barcelona

Grau en Comunicació Audiovisual

Pràctiques curriculars (Pràctiques)

Pràcticum

Les pràctiques consisteixen en un període d’immersió de l’estudiant en una empresa audiovisual que li ha de permetre:

 • Relacionar els coneixements teòrics adquirits per comprendre la realitat de l’empresa a l’entorn social actual i la seva adaptació als canvis constants del món de la comunicació.
 • Analitzar els trets més significatius de l’organització i el funcionament de l’empresa.
 • Conèixer la planificació i gestió de recursos tècnics, econòmics i humans en els projectes audiovisuals i multimèdia d’un entorn laboral.
 • Adquirir habilitats en l’ús de les tecnologies de la comunicació i de la informació necessàries per a l’exercici de la professió.
 

En el pla d’estudis 2020 l’assignatura constarà de 12 crèdits i es programarà en els dos semestres, tot i que la seva ubicació a l’itinerari recomanat és en el 1er semestre del 3r curs.

L’activitat principal és una estada de 240 hores en una empresa audiovisual o en l’àrea de comunicació d’una empresa o institució, que s’ha de dur a terme al llarg del curs acadèmic, i que es combina amb tutories individuals amb el tutor assignat per al seguiment de l’estada.

L’assignatura comptarà amb un equip de professors tutors, coordinat per un professor responsable de les qüestions acadèmiques relacionades amb l’oferta i l’assignació de centre als estudiants.

Poden fer pràctiques

 • Els estudiants matriculats en qualsevol titulació oficial impartida per la UB, o pels seus centres adscrits. Els estudiants  d’altres universitats espanyoles, en funció de programes estatals de mobilitat o de convenis existents. 
 • Els estudiants d’universitats estrangeres, en funció dels programes internacionals que permetin la seva vinculació acadèmica a la UB.
 • Els estudiants matriculats en títols propis i de postgraus de la UB, excepte els matriculats en cursos menors de 15 crèdits.
 • Els estudiants de doctorat amb matrícula de tutela podran realitzar pràctiques en empreses o institucions per facilitar el desenvolupament de la tesi doctoral.

 • En el cas específic dels estudiants de grau, haver superat el 50% dels crèdits dels estudis.
 • En el cas de les dobles titulacions, a efectes de realització de pràctiques extracurriculars, es considerarà l'itinerari curricular de la doble titulació com un únic ensenyament. 
 • Estar matriculat/da en l'ensenyament pel qual s'opta a les pràctiques del curs vigent. No haver demanat el títol.

Els estudiants heu d’inscriure-us a l’aplicació GIPE (aplicació de gestió de les pràctiques externes) i dins la convocatòria corresponent podreu accedir a les ofertes que presenten les empreses que volen seleccionar estudiants del vostre ensenyament.

Haureu de complimentar el vostre currículum i presentar candidatura a aquelles ofertes que us interessin.

L’empresa o institució farà la selecció mitjançant el currículum i, si escau, una entrevista personal i a continuació farà la sol·licitud formal de la pràctica.

La Secretaria contactarà amb vosaltres perquè passeu a signar el projecte formatiu abans d’iniciar el període de pràctiques.

Accés al GIPE per als estudiants: http://www.ub.edu/feinaub/estudiants_practiques.htm

L’assignatura de Pràctiques no admet la convalidació, però el reconeixement de l’experiència laboral realitzada a entitats del sector audiovisual podrà dispensar l’estudiant de la realització de les 240 hores de l’estada.

Podran optar a la dispensa els estudiants que en el moment de formalitzar la matrícula de l’assignatura disposin d’un mínim de dos anys naturals d’experiència laboral acumulada en una mateixa productora, televisió, ràdio o empresa/entitat audiovisual. Per obtenir la dispensa caldrà acreditar l’experiència en tasques diverses i en un entorn professional, homologable a les entitats de l’oferta de pràctiques de CAV de la Facultat. La concessió de la dispensa no eximeix l’alumne de participar als seminaris i tutories, ni de superar les activitats d’avaluació.

Comparteix-ho: