Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Gestió d'Informació i Documentació Digital + Comunicació Audiovisual (pla d'estudis 2020) (pla d'estudis 2020)

Matrícula

Dates de matrícula - Alumnes de nou accés (curs 2020-2021)

 • 6 d'agost: es publica la informació sobre l’assignació de places en 1a preferència al web de la Generalitat (https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/consulta_resultat_assignacio.html). Comproveu que teniu plaça assignada i que les dades són correctes.
 • Del 6 d'agost al 31 d'agost: Consulteu els horaris i la informació sobre la vostra titulació al web de la Facultat. Si teniu consultes, adreceu-vos al SAE (Servei d'Atenció a l'Estudiant)
 • 3 de setembre, a les 12h: sessió informativa virtual mitjançant l'eina BbCollaborate. Us explicarem el funcionament del programa que gestiona el procés de matrícula i el coordinador del Pla d’Acció Tutorial informarà de les qüestions acadèmiques relacionades. Si malgrat tot hi ha cap dubte, un cop acabada la sessió informativa un grup de professors-tutors resoldran els vostres dubtes de manera individual.  
 • 7 de setembre. Durant la primera setmana de setembre us informarem de les franges horàries en les que us podreu matricular. La matrícula serà en línia per les especials circumstàncies derivades de la COVID 19. Per aquest motiu, si teniu cap problema per fer la matrícula en la data i hora assignades, cal que envieu un correu entre l'1 i el 4 de setembre a  sed.informacio.audiovisuals@ub.edu.

 

Següents dates de matrícula de la preinscripció de juny-juliol de 2020:

 • 10 de setembre: matrícula dels alumnes de reclamacions, especial i assignació definitiva. 
 • 22 de setembre: matrícula dels alumnes assignats en 2a i altres preferències
 • 30 de setembre i 1 d’octubre: segona assignació i primera reassignació de graus
  7 d’octubre: segona reassignació de graus
   

Següents dates de matrícula de la preinscripció de setembre:

Disponible properament

 

 1. Funcions
  El carnet de la UB és una targeta intel·ligent: us identifica per fer gestions a la Universitat i us dóna accés a un pla d’avantatges (http://www.ub.edu/avantatges) especialment pensat per a vosaltres.
   
 2. Obtenció

Disponible properament

 1. Preguntes freqüents
  1. Què s’ha de fer en cas de pèrdua, robatori, canvi de fotografia, etc.?
   En cas de pèrdua, robatori, deteriorament o qualsevol altra incidència de la TUI heu de comunicar-nos la incidència per telèfon (934 031 398), o per correu electrònic  a carnetub@ub.edu
  2. Què s’ha de fer per renovar-lo?
   Si us ha caducat el carnet de la UB,per renovar-lo us heu d’adreçar a les oficines del Banco Santander ubicades als campus de la Universitat de Barcelona.
  3. Què s’ha de fer per comunicar el canvi de dades personals?
   Adreceu-vos a la secretaria d’estudiants i docència del vostre centre per comunicar-los el canvi. Una vegada us confirmin que el canvi està fet, per sol·licitar el nou carnet, envieu un missatge de correu electrònica carnetub@ub.edu.
  4. On s’adrecen les consultes?
   Per a qualsevol consulta, truqueu a l’oficina de carnet (934 031 398) o envieu un missatge de correu electrònic a carnetub@ub.edu

Nombre de crèdits a matricular. En l’itinerari recomanat en la doble titulació heu de matricular 72 crèdits. Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits mínims a matricular. 

Grups de matrícula. Les assignatures del grau de Comunicació Audiovisual les heu de matricular pel matí. En algunes assignatures només hi ha un únic grup (1A). En la resta, heu d’escollir entre el grup 1A o 1B. Les assignatures del grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital les heu de matricular en el grup M1 si voleu seguir la modalitat presencial o S0 si voleu seguir la modalitat semipresencial, en aquest cas amb horari de tarda*. Consulteu els horaris.

En el termini de 7 dies des de la data de la formalització de la matrícula, podreu sol·licitar canvi de grup per motius laborals documentats, o la supressió o l’addició d’assignatures (ha de garantir en tot cas l’acompliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació).

 

* Els horaris de l'itinerari recomanat estan dissenyats per fer-se en torn de matí.

Documentació. Consulteu a: http://www.ub.edu/acad/grau/matricula/matricula.html la documentació que heu de portar segons la vostra via d’accés.

Preus. Consulteu el preu de la matrícula a l’adreça següent: http://www.ub.edu/acad/matricula/preus.html

Podeu triar una de les opcions següents:

 • Pagament únic
 1. Pagament domiciliat en una de les entitats bancàries col·laboradores de la UB
  (demanem l’autorització signada pel titular del compte)
 2. Rebut únic
  En el moment de fer la matrícula, cal imprimir el resguard de matrícula i el rebut de pagament, que s’ha de fer efectiu en una de les entitats bancàries col·laboradores de la UB, dintre del termini que recull el rebut (7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula) i mitjançant una de les opcions que s’indiquen a continuació:
 • Pagament per caixer automàtic de les oficines de les entitats col·laboradores
   
 •  Pagament domiciliat en una de les entitats bancàries col·laboradores de la UB
  (demanem l’autorització signada pel titular del compte)
 1. Línia oberta (CaixaBank), també permet a no clients pagar amb targeta de dèbit o de crèdit
 2. Banca Online (BBVA)
 3. Supernet (Banco de Santander)
 • Pagament fraccionat:
 1. Rebuts fraccionats en terminis
  En el moment de la matrícula cal imprimir el resguard de matrícula i el primer rebut de pagament. Aquest resguard inclou un resum de les dades econòmiques en què es pot consultar l’import de tots els rebuts i el termini per fer-los efectius. També pots consultar aquestes dades en el teu espai personal de MónUB, al qual hauràs d’accedir per pagar la resta de rebuts.
   
 2. Pagament fraccionat en mensualitats mitjançant préstec

En cas que gaudiu d'algun descompte de matrícula (família nombrosa, matrícula d'honor de batxillerat, discapacitat...) heu d'aportar la documentació justificativa. L'alumne està obligat a fer el pagament de tots i cadascun dels pagaments fraccionats, si és el cas.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments donarà lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l'alumne. Aquesta suspensió s'aixecarà quan s'aboni, en efectiu i en un sol pagament, la totalitat de l'import pendent més un recàrrec en concepte de despesa de gestió.

En cas que gaudiu d'algun descompte de matrícula (família nombrosa, matrícula d'honor de batxillerat, discapacitat...) heu d'aportar la documentació justificativa. L'alumne està obligat a fer el pagament de tots i cadascun dels pagaments fraccionats, si és el cas.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments donarà lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l'alumne. Aquesta suspensió s'aixecarà quan s'aboni, en efectiu i en un sol pagament, la totalitat de l'import pendent més un recàrrec en concepte de despesa de gestió.

Si no vau gaudir de beca el curs 2019-2020, heu de demanar l'acreditació econòmica prèvia a la formalització de la matrícula, a l'AGAUR. Consulteu la informació a l'adreça web: http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_equitat/index.html

Un cop es publiqui la convocatòria haureu de sol·licitar la beca.

Els sol·licitants de beca general i de mobilitat heu de matricular els crèdits establerts a la convocatòria (60 crèdits en la modalitat a temps complet o bé 30 crèdits en la modalitat a temps parcial). És molt important que abans de la matrícula consulteu la pàgina web de beques: http://www.ub.edu/beques/grausimasters/

Recordeu que, per resoldre dubtes relacionats amb els tràmits de matriculació. podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria de la Facultat ( sed.informacio.audiovisuals@ub.edu; tel. 934 035 770 - 934 035 771). Per a qüestions acadèmiques, poseu-vos en contacte amb Mari Vallez (marivallez@ub.edu) .

Comparteix-ho: