Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau de Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Procediment i calendari

Presentació

L’estudiant ha d’elaborar un preprojecte per a presentar una proposta de tema de treball d’entre els tipus possibles. El preprojecte es penja al Campus virtual de l’assignatura. Fins que no es compleixi aquest tràmit, l’alumne no podrà disposar d’un tutor assignat.

L’assignació del tutor la realitza el coordinador segons els objectius, la metodologia i la temàtica, entre el professorat disponible.

El lliurament de la memòria, dossier i de la producció audiovisual es fa a través del Campus virtual, sense detriment que el tutor o coordinador pugui demanar una còpia impresa o digital dins del termini marcat pel calendari establert.

Un cop es coneix la quantitat d’alumnes que han superat l’etapa anterior, el coordinador nomena els tribunals de defensa entre el professorat disponible i/o professionals i acadèmics de reconegut prestigi dins de les temàtiques defensades.

L’avaluació del TFG es fa a través d’unes rúbriques o criteris d’avaluació disponibles al Campus virtual. Al Campus virtual també es troba documentació i directrius relacionades amb el funcionament de l’assignatura. L’alumne és responsable del lliurament del TFG en les seves fases, i en els terminis que s’estableixen en aquesta Guia.

Sessió informativa sobre el TFG

Objectius:

–        Presentar l’assignatura

–        Comentar el calendari i les tasques a realitzar

21 de setembre
(9h-10:00h. Aula 309)

 

 

Data límit per a penjar al Campus el preprojecte

26 d’octubre

Reunió amb els tutors. Objectius:

-        Presentar el preprojecte

-        Revisar requisits i calendari de l’assignatura

-        Delimitar els perfils dins dels treballs en grup

-        Donar instruccions metodològiques

-        Acordar els canvis necessaris en els preprojectes

 

L’alumne ha de posar-se en contacte amb els tutors per acordar una primera reunió.

 

Durant aquest període, els alumnes realitzen els canvis adients en els preprojectes segons directrius dels tutors.

 

Assistència obligatòria per a tots els alumnes.

Del 16 de novembre al 15 de desembre

Publicació al Campus de la llista d’alumnes amb la indicació d’acceptació o no del preprojecte.

22 de desembre

4 tutories individuals o en grup obligatòries

 

Gener-juny

Revisió dels preprojectes no acceptats. Penjar al Campus la versió revisada.

21 de febrer

Publicació al Campus de la llista d’alumnes amb preprojectes revistats i acceptats.

28 de febrer

Lliurament al tutor de la 1a versió del dossier, la memòria i l’obra audiovisual/interactiva/guió (esborrany força definitiu).

19 d’abril

Cada tutor comunica al seu alumne i al coordinador de l’assignatura l’acceptació o no de l’esborrany del treball presentat.

9 de maig

Penjar al campus la versió definitiva del treball (dossier, memòria, obra audiovisual/interactiva/guió),incorporant les esmenes suggerides pel tutor.

13 de juny

Cada tutor comunica al seu alumne i al coordinador de l’assignatura l’acceptació o no de la versió definitiva del treball presentat.

El coordinador penja al campus la llista de treballs que es presentaran a la defensa i els que s'admeten a reavaluació.

20 de juny

Penjar al campus el resum executiu en anglès.

16 de juny

Reavaluació.

24 de juny

Defensa oral individual del TFG davant d’un tribunal.

27-30 de juny; 1, 4 de juliol

Reavaluació defensa oral.

6 de juliol

Els tutors lliuren l'informe als alumnes aprovats.

5-11 juliol

Penjar al Campus la llista amb les qualificacions finals.

18 de juliol

Comparteix-ho: