Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Gestió d'Informació i Documentació Digital + Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2019)

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional, que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.

El reconeixement de crèdits es regula per la Normativa 

Poden ser objecte de reconeixement de crèdits:

  • Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la Universitat de Barcelona o a qualsevol altra universitat.
  • Els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials, com ara els Cicles Formatius de Grau Superior.
  • Els crèdits cursats en ensenyaments universitaris conduents a altres títols emparats per l’article 34.1 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
  • L’experiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació que està cursant l’estudiant.
  • 6 crèdits computables com a optatius (d’entre els 30 crèdits que han de cursar els estudiants del grau d’Informació i Documentació) per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Activitats organitzades per serveis centrals de la UB i entitats del Grup UB:

 

NOTA: Els reconeixements que s'apliquen a l'alumnat que finalitza la doble titulació INFOCOM no són d'aplicació en cas d'abandonament d'un dels ensenyaments. En tal cas, l'alumne perd el dret a gaudir dels avantatges acadèmics i econòmics d'aquest itinerari simultani i, si s'incorpora a un dels graus que el componen, se li farà un reconeixement ordinari

 

Consulteu la normativa vigent (Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de grau de la Universitat de Barcelona) o poseu-vos en contacte amb la coordinadora de la doble titulació : Mari Vállez

Reconeixement de crèdits entre els estudis de CAV i GIDD

La doble titulació Infocom disposa de taules de reconeixement que s'aplicaran en els següents casos

  • Alumnes d'una de les dues titulacions, que, tenint menys del 25 % dels crèdits superats, decideixen passar al doble grau. 
  • Alumnes que, havent finalitzat una de les dues titulacions, decideixen cursar l'altra com a segona titulació.
 

Els reconeixements que s'apliquen a l'alumnat que finalitza/inicia el doble itinerari no són d'aplicació en cas d'abandonament d'un dels ensenyaments. En tal cas, l'alumne perd el dret de gaudir dels avantatges acadèmics i econòmics d'aquest itinerari simultani i, si s'incorpora a un dels graus que el componen, se li fa un reconeixement ordinari.

Taula de reconeixements entre els graus de CAV i de GIDD

Comparteix-ho: