Universitat de Barcelona

Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials (biennal)

Pràctiques

El Pràcticum consisteix en un període d’immersió de l’estudiant en un entorn professional que li ha de permetre aplicar els coneixements adquirits al llarg del curs en un context determinat, prendre consciència de la globalitat del treball amb patrimoni en una unitat documental, col·laborar amb altres professionals i avançar en la consolidació de la seva orientació professional. Es regula amb la normativa de pràctiques externes de la UB i les especificacions de la Facultat.

L’assignatura té 10 crèdits, està ubicada en el segon semestre dels estudis (o al segon any, si es fa en dos, al primer o al segon semestre), abans del Treball de Fi de Màster.

L’assignatura compta amb un equip de professors tutors, coordinat per Jesús Gascón ( gascon@ub.edu), que s’ocupa de les qüestions acadèmiques relacionades tant amb l’oferta de centres com amb el seguiment i avaluació de l’alumnat.

Accés al programa de pràctiques GIPE

 

Requisits

Per a matricular les pràctiques cal tenir matriculat un mínim de 20 crèdits del màster, excloent-ne els corresponents al Treball Final de Màster; entre ells es recomana cursar l’assignatura Disseny estratègic de projectes culturals i patrimonials.

L’organització del Pràcticum requereix la implicació per part de l’estudiant amb anterioritat a la matriculació de l’assignatura. La fase prèvia de preparació per al Pràcticum es fa al semestre anterior a la realització de l’estada en pràctiques. És llavors quan l’estudiant ha de seleccionar el centre on farà aquesta estada de pràctiques.

L’estudiant ha de tenir present que el Pràcticum exigeix la dedicació d’un torn horari –-matí o tarda-– i, per tant, haurà de cursar les assignatures que matriculi en el mateix semestre en el torn horari alternatiu.

Convé realitzar el Pràcticum amb anterioritat al Treball de Fi de màster ja que l’estada de pràctiques proporciona una experiència d’autoaprenentatge que pot ser un element clau en la tria o concreció del tema del treball.

L’activitat principal és l’estada de pràctiques en un entorn laboral durant 200 hores en funció de la disponibilitat horària de cada centre i estudiant.

Aquest treball continuat de l’estudiant al centre de pràctiques es combina amb un seminari de grup a la facultat i les activitats dirigides pels tutors acadèmics dels grups de pràctiques.

L’estada de pràctiques es pot fer en un ampli ventall de centres: arxius i institucions patrimonials, biblioteques públiques, universitàries i de recerca amb fons patrimonials, arxius i biblioteques d’entitats diverses, etc.

L’estada de pràctiques s’ha de fer en un dels centres de l'oferta de Pràcticum de l’assignatura. Aquests centres que figuren a la llista han acordat amb l’equip de pràctiques un programa per a l’acollida d’alumnes de pràctiques, i aquest acord ha estat formalitzat amb la signatura d’un conveni de col·laboració de pràctiques externes entre la institució o empresa i la Facultat. La realització de l’estada de pràctiques en un centre està condicionada a l’existència d’aquest conveni que proporciona el marc legal de la col·laboració i la regula.

Hi ha la possibilitat d’incorporar a aquesta llista nous centres proposats per l’estudiant, sempre i quan la proposta es faci amb l’antel·lació necessària per poder proposar al centre un programa de pràctiques i per poder formalitzar els convenis. Per això, l’estudiant pot proposar al coordinador de pràctiques nous centres de pràctiques, però sempre amb un mínim de tres mesos abans de la data prevista per al començament de l’estada.
En els anys anteriors han estat centres de pràctiques, entre d'altres:

 • Arxiu Fotogràfic de Barcelona
 • Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià (Monestir de Poblet)
 • Biblioteca Arús
 • Biblioteca Borja (Sant Cugat del Vallès)
 • Biblioteca de Catalunya
 • Biblioteca del Cinema (Filmoteca de Catalunya)
 • Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona (Seminari Conciliar de Barcelona)
 • Biblioteca Pública de Girona
 • Biblioteca Víctor Balaguer (Vilanova i la Geltrú)
 • Centre de Documentació i Museu Tèxtil. Biblioteca (Terrassa)
 • Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques (Institut del Teatre)
 • CRAI Biblioteca del Pavelló de la República – Universitat de Barcelona
 • Centre d’Informació Marítima (Museu Marítim de Barcelona)
 • Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona – UPC
 • Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona
 • Orfeó Català. Centre de Documentació
 • Reial Acadèmia de Bones Lletres (Barcelona)
 • Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Biblioteca i Arxiu
 • Reserva del CRAl UB
 • SGAE. Centre de Documentació i Arxiu (Barcelona)

L’estudiant decidirà quina opció de centre considera més adient als seus interessos i orientació professional. L’assessorament dels professors del màster pot proporcionar a l’estudiant elements de reflexió i de suport per prendre la decisió. Si l’estudiant no té una opció clara, pot parlar amb el coordinador de pràctiques per acordar un centre dels oferts, adequat a les característiques demanades per l’estudiant.

Un cop triat, l’estudiant comunicarà les seves preferències de centres concrets per a realitzar l’estada de pràctiques. L’equip de pràctiques resoldrà l’assignació de centre a cada estudiant i, un cop rebuda la confirmació d’acollida dels estudiants per part dels centres, farà pública la llista durant el mes de febrer del curs.

L’estudiant ha de realitzar 200 hores al centre de pràctiques i ha de participar en les activitats proposades pel tutor: seminaris del grup, visites, etc.

L’estada de pràctiques és una activitat molt individualitzada, en la qual l’estudiant és el principal responsable dels resultats del seu aprenentatge, que dependrà principalment del seu grau d’iniciativa i de la capacitat de reflexió a partir de l’observació i de les tasques que porti a terme.

Per a l’estada de pràctiques, l’estudiant ha de signar – juntament amb el responsable de la institució i el degà de la Facultat – un annex al conveni de col·laboració de pràctiques externes, i un compromís a respectar la confidencialitat de les dades i la informació de la institució de pràctiques, així com dels seus clients i/o usuaris.

En l’avaluació del Pràcticum intervenen el tutor del centre i el tutor acadèmic del grup de pràctiques.

El tutor del centre avalua les actituds i les tasques realitzades per l’estudiant durant l’estada de pràctiques, mitjançant un informe d’avaluació.

El tutor acadèmic avalua les capacitats d’anàlisi crítica, de reflexió i d’integració de l’aprenentatge al centre amb els coneixements adquirits en les assignatures cursades anteriorment, mitjançant el treball de pràctiques elaborat per l’estudiant i la seva participació en les activitats i els seminaris de grup.

Els estudiants que disposin d’un mínim de nou mesos d’experiència laboral amb documents patrimonials, en una mateixa unitat d’informació o empresa de serveis documentals, en el moment de formalitzar la matrícula de l’assignatura, poden sol·licitar ser eximits de les 150 hores d’estada al centre.

Per obtenir la dispensa caldrà acreditar experiència en tasques diverses i en un entorn professional homologable als centres de pràctiques proposats per la Facultat. L’experiència adquirida en pràctiques externes realitzades amb convenis de cooperació educativa queda, en principi, exclosa de la dispensa. Si en un cas particular es troba justificat, la comissió de pràctiques del màster pot decidir l’exempció d’aquestes hores.

Els estudiants que obtinguin dispensa de l'estada han de participar en els seminaris, realitzar les activitats programades en el seu grup de pràctiques pel tutor acadèmic, i realitzar els treballs especificats en el pla d’avaluació de l’assignatura.

Cal adreçar una sol·licitud al deganat de la Facultat i acreditar els requisits de la dispensa amb la documentació següent:

 • Currículum professional de l’estudiant.
 • Informe del responsable del centre amb l’especificació de les tasques realitzades.
 • Breu descripció del centre (informació indicativa de les dimensions i diversitat de recursos d’espais, personal i fons, així com de la dinàmica de treball i activitats del centre).

Es recomana als alumnes interessats que es posin en contacte amb el coordinador de pràctiques (Jesús Gascón gascon@ub.edu) per tal d’exposar-ne els casos, abans de fer el tràmit de la sol·licitud.

Comparteix-ho: