Universitat de Barcelona

Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials (biennal)

Sistema d'avaluació

La metodologia docent usada per al Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials s'especificarà en el pla docent per a cadascuna de les assignatures, d'acord amb els resultats d'aprenentatge que es necessari obtenir. Podrà usar, entre d'altres, una o més de les següents proves : treball en paper, proves orals, treballs fets per l'estudiant, eines de co-avaluació, etc...

En qualsevol cas els sistemes d'avaluació s'adequaran a l'establert per la normativa de la Universitat de Barcelona, en concret per la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges.  Més especificament, la Facultat  ha desenvolupat concrecions i ha establert criteris propis en relació amb l'avaluació (Especificacions i aclariments a les normes reguladores de l'avaluació i de la qualificació dels ensenyaments)  Vinculada a aquestes especificacions s'ha aprovat un model únic de sol·licitud per acollir-se a l'avaluació única que s'ha de lliurar a Secretaria, si escau, en el termini de 20 primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què l’alumne/a hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació de la matrícula, si aquesta és posterior a l’inici del semestre.

 
Comparteix-ho: