Universitat de Barcelona

Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials (biennal)

Treball final de màster

Dades bàsiques

El treball final de màster del Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials té un total de 12,5 crèdits i s'articula al voltant de les següents normatives :

 

Per al curs 2019-2020 la coordinació està a càrrec d'Amadeu Pons ( pons@ub.edu) i es disposa del següent equip de tutors

 • Ernest Abadal
 • Lluís Agustí
 • Mònica Baró
 • Berta Blasi
 • Josep Àngel Borràs
 • Ángel Borrego
 • Laia Foix
 • Jesús Gascón
 • Núria Jornet
 • Amadeu Pons
 • Carina Rey
 • Concepción Rodríguez Parada
 • Pedro Rueda
 • Miquel Térmens

 

Consulta els TFM del màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials amb qualificació d'excel·lent o MH

 

Procediment, calendari i accions d’informació i orientació de proposta i aprovació de temes de TFM:

La matrícula del TFM es pot fer efectiva en el segon semestre del primer curs del bienni o en qualsevol dels dos semestres del segon curs del bienni. Prèviament a l’inici del semestre, es convoca l’alumnat a una reunió informativa sobre les característiques del TFM. A partir de la informació facilitada a aquesta reunió, els estudiants han de lliurar a través del campus virtual una proposta de TFM que inclogui títol, resum i tutor (aquest últim element és opcional).


Procediment i calendari d’assignació de tutors a cada TFM:

A partir de les propostes rebudes, els coordinadors de màster i de TFM assignen un tutor a cada alumne en funció de la temàtica de la proposta, la desiderata de l’estudiant i la disponibilitat de tutors. Aquesta assignació es realitza a l’inici del semestre i es comunica als alumnes per correu electrònic.


Tutories, seminaris i altres accions d’informació i orientació durant el desenvolupament:


El treball s’ha de fer individualment i de manera autònoma per part de l’estudiant amb l’assessorament acadèmic d’un tutor que ha d’actuar com a dinamitzador i facilitador del procés d’aprenentatge. Es recomana un mínim de tres tutories presencials al llarg del semestre.

De manera addicional, aproximadament la desena setmana del semestre es fa una sessió col·lectiva de seguiment en forma de seminari. En aquest seminari poden participar alumnes o exalumnes els projectes dels quals mostrin l'evolució del procés de la investigació en un TFM. D'aquesta manera es podran compartir resultats d'alguns treballs ja avançats i d'altres ja realitzats.

 

Procediment i calendari de dipòsit del TFM:

La defensa pública del treball s’ha de sol·licitar a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació mitjançant un imprès normalitzat. S’hi han de presentar dos exemplars impresos de la memòria i una còpia en format PDF a través del campus virtual. 

 

 

Des del punt de vista formal, la memòria del TFM ha d'incorporar:

 • Portada: hi ha de constar el nom del màster, el curs i la convocatòria en què es presenta; el títol del treball; el nom de l’autor; i el nom del tutor
 • Extensió: entre 75 i 150 pàgines, a més dels annexos
 • Resum executiu: ha d’aparèixer a l’inici de la memòria. Màxim de dues pàgines
 • Tipus de lletra: Times 12 o similar
 • Espaiat entre línies: 1,5
 • Idioma: català, castellà o anglès
 

Pel que fa a qüestions lingüístiques, bibliogràfiques i d’estil és d’aplicació el llibre d’estil de la Universitat de Barcelona (http://www.ub.edu/criteris-cub/). S’exigirà un bon nivell de correcció lingüística en la memòria presentada i en l’acte de defensa. En el cas de memòries presentades en anglès per alumnes que no tinguin aquesta llengua com a pròpia, el tribunal tindrà en compte l’esforç realitzat i podrà reduir lleugerament el nivell exigit de correcció lingüística de l’anglès.

El treball haurà de complir de forma estricta amb la legislació vigent de propietat intel·lectual. El plagi es considerarà motiu de suspens.

En el cas que el tutor acadèmic del TFM consideri que no té el nivell de qualitat acadèmica per a la seva defensa no es podrà presentar el treball davant del tribunal. En cas de conflicte, una comissió configurada a aquest efecte valorarà el treball i emetrà un informe. Si aquest informe és negatiu no es podrà realitzar la defensa.

 

La comissió de coordinació del màster aprovarà la composició dels tribunals en els quals podran participar professors dels diferents departaments implicats en el màster i especialistes en àmbits del patrimoni.

La defensa del treball és pública i hi són presents els tres membres del tribunal, que tenen veu i vot en la qualificació, el professor tutor pot ser un dels membres del tribunal. Cada alumne disposa de fins a 20 minuts per fer una presentació i defensa del seu projecte. A continuació els membres del tribunal disposen d'un torn d'intervencions per fer-li preguntes, demanar-li aclariments, etc. L'alumne disposa a continuació d'un sol torn per donar les respostes que cregui adients. El tribunal també pot donar la paraula al professor tutor del projecte per tal que breument remarqui els valors del treball i de l'alumne que consideri rellevants. Després es continua amb el següent alumne. Un cop fetes totes les presentacions, el tribunal demana a tots els presents que abandonin la sala per poder deliberar en privat. Un cop el tribunal ha acordat les qualificacions, permetrà que els alumnes i el públic tornin a entrar per tal d'escoltar la lectura de la nota.

El tribunal valorarà els següents aspectes:

 • Valoració global: claredat en la formulació dels objectius; coherència interna; rellevància (originalitat / utilitat pràctica).
 • Base teòrica: revisió bibliogràfica de les bases teòriques que fonamenten el treball.
 • Metodologia: adequació i descripció dels mètodes utilitzats; interpretació de dades i resultats; coherència i adequació de les conclusions.
 • Aspectes formals: ordre i claredat en l’estructura del treball; correcció ortogràfica i sintàctica; actualització i rellevància de la bibliografia.
 • Defensa del treball: capacitat de síntesi i adequació al temps assignat; explicació oral; adequació en l’ús de la tecnologia; qualitat dels arguments i del debat amb el tribunal.

En el moment de lliurament del TFM se sol·licitarà mitjançant un formulari específic l’autorització de l’alumne per poder difondre’n el resum executiu dins les accions d’informació i publicitat del màster. Aquest resum executiu podrà ser difós de forma íntegra, abreujada o adaptada. En el mateix formulari també es sol·licitarà a l’alumne permís per dipositar i difondre el seu TFM en el Dipòsit Digital de la UB, en el cas que compleixi amb les condicions per fer-ho.

Comparteix-ho: