Universitat de Barcelona

Màster en Gestió de Continguts Digitals

Pràctiques curriculars (Pràcticum)

Les Pràctiques consisteixen en un període d’immersió de l’estudiant en un entorn professional que li ha de permetre aplicar els coneixements adquirits al llarg del màster en un context determinat, col·laborar amb altres professionals i avançar en la consolidació de la seva orientació professional. Es regula amb la normativa de pràctiques externes de la UB i les especificacions de la Facultat.

L’assignatura té 7,5 crèdits i compta amb un professor coordinador que s’ocupa de les qüestions acadèmiques relacionades tant amb l’oferta de centres com amb el seguiment i avaluació de l’alumnat.

A continuació es donen unes indicacions bàsiques.

Requisits per a matricular el pràcticum

Per a matricular les pràctiques cal haver aprovat en el primer semestre del curs un mínim de 15 crèdits

Calendari

L’organització del Pràctiques requereix la implicació per part de l’estudiant amb anterioritat a la matriculació de l’assignatura. La fase prèvia de preparació per al Pràcticum es fa durant el mes de gener anterior a la realització de l’estada en pràctiques. És llavors quan l’estudiant ha de seleccionar el centre on farà aquesta estada de pràctiques.

L’estudiant ha de tenir present que les Pràctiques exigeixen la dedicació d'aproximadament 185 hores presencials.

Activitats de l'assignatura

L’activitat principal és l’estada de pràctiques en un entorn laboral durant aproximadament 185 hores, en funció de la disponibilitat horària de cada centre i estudiant. Les funcions a realitzar per l’alumne varien segons les característiques de cada plaça de pràctiques i el tipus d’institució que les ofereix. Aquesta informació està disponible prèviament en el moment de fer la tria del centre de pràctiques.

Centres on fer les pràctiques

L’estada de pràctiques es pot fer en un ampli ventall de centres: empreses de serveis, biblioteques, institucions públiques, empreses de consultoria, portals web, etc.

L’estada de pràctiques s’ha de fer en un dels centres de l'oferta de Pràctiques de l’assignatura. Els centres que figuren a la llista han acordat amb l’equip de pràctiques un programa per a l’acollida d’alumnes de pràctiques, i aquest acord ha estat formalitzat amb la signatura d’un conveni de col·laboració de pràctiques externes entre la institució o empresa i la Facultat. La realització de l’estada de pràctiques en un centre està condicionada a l’existència d’aquest conveni que proporciona el marc legal de la col·laboració i la regula.

Hi ha la possibilitat d’incorporar a aquesta llista nous centres proposats per l’estudiant, sempre i quan la proposta es faci amb l’antelació necessària per poder proposar al centre un programa de pràctiques i per poder formalitzar els convenis.

Tria i assignació del centre de pràctiques

L’estudiant decidirà quina opció de centre considera més adient als seus interessos i orientació professional. L’assessorament dels professors del màster pot proporcionar a l’estudiant elements de reflexió i de suport per prendre la decisió. Si l’estudiant no té una opció clara, pot parlar amb el coordinador de pràctiques per acordar un centre dels oferts, adequat a les característiques demanades per l’estudiant.

Un cop triat, l’estudiant comunicarà durant el mes de gener les seves preferències de centres concrets per a realitzar l’estada de pràctiques. L’equip de pràctiques resoldrà l’assignació de centre a cada estudiant i, un cop rebuda la confirmació d’acollida dels estudiants per part dels centres, farà pública la llista a inicis del mes de setembre.

Responsabilitats de l'estudiant

L’estudiant ha de realitzar 185 hores al centre de pràctiques i ha de participar en les activitats proposades pel tutor: seminaris del grup, visites, etc.

L’estada de pràctiques és una activitat molt individualitzada, en la qual l’estudiant és el principal responsable dels resultats del seu aprenentatge, que dependrà principalment del seu grau d’iniciativa i de la capacitat de reflexió a partir de l’observació i de les tasques que porti a terme.

Per a l’estada de pràctiques, l’estudiant ha de signar – juntament amb el responsable de la institució i el degà de la Facultat – un annex al conveni de col·laboració de pràctiques externes, i un compromís a respectar la confidencialitat de les dades i la informació de la institució de pràctiques, així com dels seus clients i/o usuaris.

Avaluació del pràcticum

L’estudiant ha de realitzar 185 hores al centre de pràctiques i ha de participar en les activitats proposades pel tutor: seminaris del grup, visites, etc.

L’estada de pràctiques és una activitat molt individualitzada, en la qual l’estudiant és el principal responsable dels resultats del seu aprenentatge, que dependrà principalment del seu grau d’iniciativa i de la capacitat de reflexió a partir de l’observació i de les tasques que porti a terme.

Per a l’estada de pràctiques, l’estudiant ha de signar – juntament amb el responsable de la institució i el degà de la Facultat – un annex al conveni de col·laboració de pràctiques externes, i un compromís a respectar la confidencialitat de les dades i la informació de la institució de pràctiques, així com dels seus clients i/o usuaris.

Requisits per obtenir dispensa de l'estada al centre de pràctiques

Els estudiants que acreditin haver participat en projectes amb una orientació similar als perfils dels centres de practiques, abans del moment de formalitzar la matrícula de l’assignatura poden sol·licitar ser eximits de les 185 hores d’estada al centre. Es tindrà en consideració l’experiència dels estudiants en les diferents formes de vinculació al projecte que s’acredita: contracte laboral, qualsevol modalitat de vinculació a institucions publiques, convenis de cooperació educativa, ajuts i premis, etc.

Els estudiants que obtinguin dispensa de l'estada han de realitzar i superar una memòria de les activitats realitzades en el projecte que ha motivat l’exempció de les pràctiques.

Sol·licitar dispensa de l'estada al centre de pràctiques

Cal adreçar una sol·licitud al deganat de la Facultat i acreditar els requisits de la dispensa amb la documentació següent:

  • Currículum professional de l’estudiant.
  • Informe del responsable del centre amb l’especificació de les tasques realitzades.
  • Breu descripció del centre.

 

Es recomana als alumnes interessats que es posin en contacte amb el coordinador de pràctiques, el professor Miquel Centelles (miquel.centelles@ub.edu), per tal d'exposar els casos, abans de fer el tràmit de la sol·licitud.
Comparteix-ho: