Universitat de Barcelona

Màster de Gestió de Continguts Digitals

Preinscripció

Calendari de preinscripció

 • Primer període: de l'1 de febrer al 28 març de 2021.
  Resolució: 12 d'abril de 2021.
   
 • Segon període: del 8 d'abril al 31 maig de 2021.
  Resolució: 7 de juny de 2021.
   
 • Tercer període: de l'1 de juny al 5 de juliol de 2021
  Resolució: el 15 de juliol de 2021.
   
 • Quart període: del 15 de juliol al 10 de setembre de 2021.
  Resolució: 17 de setembre de 2021.
   

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Criteris de selecció

Es realitzarà un procés selectiu atesos els següents criteris:

 • Criteris de ponderació:
  1. Nota de l'expedient acadèmic: 50% 
  2. Currículum:
   1. Experiència professional en el context d'unitats i serveis d'informació: 20%  (10 punts com a màxim)
   2. Experiència professional en la gestió de llocs web i xarxes socials: 20%  (10 punts com a màxim)
   3. Experiència professional en la gestió de sistemes informàtics: 10%  (10 punts com a màxim)
 • Criteris addicionals:
  1. Titulació d'accés al màster: se sumaran 2 punts a la nota ponderada obtinguda si la titulació d'accés és una de les considerades naturals, segons consta en l'apartat Perfil i requisits d'accés
  2. Anglès: se sumarà 1 punt si es disposa del nivell B1 o superior.

Procediment de resolució

La Comissió de Coordinació del màster analitza les sol·licituds i la documentació presentada i fa pública la llista d'admesos. En el moment de l'admissió, la Comissió de Coordinació indica a cada candidat admès si ha de fer, o no, els complements formatius.

Matrícula

Alumnat que ha de cursar els complements de formació: del 20 al 24 de setembre.

Alumnat que no ha de cursar els complements de formació: del 20 de setembre al 8 d'octubre.


Per a més informació, consulteu la secció matrícula.


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: