Universitat de Barcelona

Màster de Gestió de Continguts Digitals

Pla d'estudis

Durada dels estudis: 2 semestres

Total crèdits: 60 crèdits ECTS (25 hores = 1 crèdit ECTS)

Distribució de crèdits de l’ensenyament

 

Tipus de matèries

Crèdits ECTS

Troncals

35

Optatives

7,5

Pràctiques externes

7,5

Treball Final de Màster

10

 

Cada crèdit ECTS suposa una dedicació de 25 hores de treball per a l'alumne, de les quals aproximadament una tercera part són hores de classe presencial i la resta és feina dirigida i autònoma que cal fer fora dels horaris establerts.

 

 

1r semestre

2n semestre

1r curs

 

Arquitectura de la informació (5 cr.)

Creació de continguts i SEO (5 cr.)

Experiència d'usuari (5 cr.)

Sistemes de gestió de continguts a la web (5 cr.)

Màrqueting digital (5 cr.)

Elaboració i gestió de projectes (2,5 cr.)

Gestió de xarxes socials (2,5 cr.) 

Analítica digital (5 cr)

Optativa (2,5 cr.)

Optativa (2,5 cr.)

Optativa (2,5 cr.)

Pràctiques (7,5 cr.)

Treball Final de Màster (10 cr.)

El màster ofereix un total de 5 assignatures optatives entre les quals l’alumne ha d’escollir-ne 3:

  • Aplicacions i dispositius mòbils (2,5 cr.)
  • Concepció i disseny de llocs web culturals (2,5 cr.)
  • Creació de continguts audiovisuals (2,5 cr.)
  • E-commerce i espais web transaccionals (2,5 cr.)
  • Usabilitat i experiència d'usuari per a persones amb discapacitats (2,5 cr.) (nou nom de l'assignatura Accessibilitat)

Comparteix-ho: