Universitat de Barcelona

Màster de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació (biennal)

Sistema d'avaluació

El sistema d'avaluació del màster es basa en una avaluació contínua en la qual el professorat recull diferents evidències de l'estudiant per avaluar la consecució final dels objectius proposats en les diferents assignatures. Els plans docents determinaran més concretament els instruments d'avaluació de l'assignatura i la ponderació de cadascun d'ells en l'avaluació final.
 
Les principals eines d'avaluació que es faran servir en el màster seran: 
 
  • Proves escrites: examens, qüèstionaris, activitats d'aplicació, estudi de casos, etc...
  • Proves orals
  • Treballs realitzats per l'estudiant
 

En qualsevol cas els sistemes d'avaluació s'adequaran a l'establert per la normativa de la Universitat de Barcelona, en concret per la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatgesMés específicament, la Facultat  ha desenvolupat concrecions i ha establert criteris propis en relació amb l'avaluació (Especificacions i aclariments a les normes reguladores de l'avaluació i de la qualificació dels ensenyamentsVinculat a aquestes especificacions s'ha aprovat un model únic de sol·licitud per acollir-se a l'avaluació única que s'ha de lliurar a Secretaria, si escau, en el termini de 20 primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què l’alumne/a hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació de la matrícula, si aquesta és posterior a l’inici del semestre.

Comparteix-ho: