Universitat de Barcelona

Màster en Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació (biennal)

Accions de suport i d'orientació

Informació general

Abans de començar els estudis, cal que els futurs alumnes facin una tutoria pre-matrícula en la que la coordinadora del màster els donarà conèixer la Facultat i el contingut dels estudis, els orientarà sobre l’itinerari curricular més adient i els informarà sobre la metodología i les eines de l’ensenyament semipresencial.

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) del màster de Gestió i Direcció de Biblioteques i Sistemes d’Informació es desenvolupa a partir de les indicacions normatives dels documents:


El PAT s'ha adaptat al seu caràcter biennal de màster i al fet de no comptar amb alumnes de nou accés el segon any.

Els àmbits d’actuació són els següents :
 

 • Accions d'informació. Les accions informatives tenen per objectiu la difusió de la informació entre els estudiants i, sobretot, dels recursos per accedir a les fonts d’informació que puguin ser d’utilitat per als seus estudis. Inclou informació de la UB i dels seus serveis, del mateix ensenyament i de la Facultat (centre i serveis, qüestions acadèmiques, de titulació, itineraris, matèries i oferta d’assignatures, nivells de dificultat, etc.), i d’esdeveniments extra acadèmics relacionats amb els estudis.
 • Accions d'intervenció. Les accions d’intervenció formativa se centren en el seguiment del rendiment acadèmic de l’estudiant amb l’objectiu de col−laborar en la millora dels processos d’aprenentatge per als estudiants amb mancances, en l’optimització dels models d’aprenentatge en el cas d’estudiants sense mancances i en l’estimulació del rendiment i de la participació en activitats relacionades amb la seva formació pel que fa als estudiants excel·lents.
 • Accions d'orientació. Les accions d’orientació comprenen la planificació, juntament amb l’estudiant, del millor itinerari curricular, la informació sobre possibilitats de sortides professionals adequades a les característiques de l’estudiant i sobre formació continuada (inclosos doctorats, postgraus, etc.).

El PAT s’adreça a tots els estudiants del màster. Els objectius generals que persegueix són:
 

 • Proporcionar als alumnes informació en relació amb la UB, amb la Facultat, amb l’ensenyament i amb el món professional;
 • Orientar adequadament els estudiants a l’hora de planificar els seus itineraris (a temps complet o parcial);
 • Orientar adequadament els estudiants a l’hora de planificar la realització del seu Treball Final de Màster;
 • Orientar adequadament els estudiants a l’hora de planificar la realització de les seves Pràctiques;
 • Informar i orientar als estudiants cap a la recerca en el cas d’alumnes excel·lents;
 • Introduir en l’alumnat la cultura de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) per tal que estigui capacitat per fer-se responsable i protagonista del seu procés d’aprenentatge.

Els objectius específics del PAT són:
 
 • Facilitar el procés de tria de les assignatures optatives i de planificació del currículum educatiu per part dels alumnes.
 • Resoldre els problemes de matriculació que puguin tenir els alumnes.
 • Facilitar l’adequada planificació del projecte de TFM.
 • Facilitar l’adequada selecció del centre de Pràctiques.
 • Facilitar la participació dels alumnes en programes d’intercanvi.
 • Informar als alumnes dels hàbits lingüístics del màster i dels recursos que la UB posa a la seva disposició en aquest àmbit.

Durant tot el bienni la coordinadora general oferirà als alumnes que ho demanin informació sobre:

 • Rendiment acadèmic.
 • Canvis en la seva matriculació o planificació de la matriculació futura.

Atès que els alumnes del màster poden participar en programes de mobilitat (en especial Erasmus i convenis de mobilitat de la UB), es preveu fer una orientació i un seguiment especial d’aquests alumnes. Aquesta actuació es concreta en:
 
 • En el moment de presentar la sol·licitud de mobilitat. Orientació sobre els centres que poden ser més convenients per fer l’estada. Orientació de com poden compaginar la mobilitat respecte l’estat del seu expedient acadèmic, en especial pel que fa a la realització del TFM i les Pràctiques a l’estranger.
 • Un cop aconseguida la beca de mobilitat. Orientació a l’hora de realitzar la tria de les assignatures a cursar a la universitat de destí o elaborar el Pla de Treball en el cas de l’Erasmus Pràctiques. Orientació de com planificar la realització del TFM en mobilitat: tria del tema del projecte, tutoria i cotutoria, i defensa davant del tribunal.
 • Durant la realització de la mobilitat. Resolució dels dubtes i incidències que puguin tenir.

Aquestes accions es faran en coordinació amb el corresponents responsables de mobilitat de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la UB.

El responsable és la coordinadora general del màster que s'encarrega de planificar i d’executar el PAT. El coordinador dels Treballs Finals de Màster (TFM) col·labora amb el coordinador general en l’orientació i seguiment dels TFM. La coordinadora del Pràcticum col·labora amb la coordinador general en l’orientació i seguiment del Pràcticum. La Comissió de Coordinació aprova el PAT i n’analitza el funcionament

L’avaluació del PAT seguirà el procediment marcat a PEQ-051. Orientació a l’estudiant de màster. El coordinador elaborarà un informe recollint el resultat del PAT al llarg del tot el seu període d’aplicació, aquest informe es presentarà a la Comissió de Coordinació del màster que l’analitzarà i proposarà, si escau, accions de millora.

Comparteix-ho: