Universitat de Barcelona

Màster de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació (biennal)

Matrícula

Calendari de matrícula curs 2021-2022

  • Matrícula per estudiants de nou accés

Abans de fer la matrícula, cal que obtinguis l’identificador UB. Accés al formulari per configurar la contrasenya i obtenir l’identificador.

El tràmit es realitzarà en línia en forma d’automatrícula accedint directament a la Intranet (banner de la dreta) del <<MónUB (estudiants)>>. Accedir amb les credencials generades a la <<Intranet la Teva UB>> i seleccioneu l’opció <<Automatrícula i resguard de la matrícula>> per iniciar amb el procés de matrícula.

Recordeu contactar amb Concepción Rodríguez, coordinadora del màster, per tal de fer la tutoria prematrícula (crodriguezp@ub.edu).

 

Dates de la matrícula

Del 13 al 30 de setembre (ambdós inclosos).

 

Declaració responsable obligatòria per a estudiants de nou accés

Per tal de comprovar i validar la documentació original que dona accés als estudis de màster, abans de fer la matrícula, serà obligatori complimentar amb la signatura electrònica el model de la declaració responsable relativa a la presentació de documentació a presentar en els tràmits d’admissió i matrícula dels Màsters Universitaris oficials. El document s’ha d’enviar a l’adreça de correu electrònic de la Secretaria d’Estudiants i Docència (sed.informacio.audiovisuals@ub.edu) amb l’assumpte: DR Màster + Nom alumne/na.

 

Informació sobre la documentació d’accés

La documentació que s’haurà de presentar d’acord amb el que s’estableix a la declaració responsable es detalla a Informació per a la matrícula.

Les persones admeses amb titulació d’accés al màster de països estrangers que prèviament no hagin pogut obtenir l’homologació o l’equivalència del títol a través del Ministerio de Educación espanyol hauran de satisfer la taxa d'estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de Màster (218,15 euros).

De 20 a 60 crèdits (excepcionalment, i quan estigui justificat, el coordinador del màster universitari, mitjançant resolució expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78, i també una matrícula inferior a 20 crèdits fins a un mínim de 18 per curs acadèmic). Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en relació amb el nombre de crèdits dels quals cal matricular-se.

S'entén que un estudiant segueix l'itinerari a temps parcial quan es matricula d'entre 20-48 crèdits i que segueix un itinerari a temps complet si es matricula de 49 crèdits o més. Recordeu que d'acord amb la Normativa de Permanència el segon any consecutiu en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50 % dels crèdits matriculats no podrà romandre en el màster llevat de situacions excepcionals acreditades.

Assignatures amb docència

  • Estudiants nacionals d'estats membres de la Unió Europea, de països membres de l’Acord Econòmic Europeu (Islàndia, Noruega i Liechtenstein) o de Suïssa i Andorra o residents d'altres països: 27.67 €/crèdit.
  • Estudiants de la resta de països no residents: 82 €/crèdit.
 

Assignatures sense docència

  • Es paga el 15% del preu del crèdit.

Quan un/a estudiant es matricula per segon cop d'un mateix crèdit, l'import d'aquest crèdit serà el resultant d'aplicar un coeficient d'1,625 al preu del crèdit que fixa el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per al curs acadèmic corresponent. La tercera vegada que es matricula del mateix crèdit l'import d'aquest serà el resultant d'aplicar un coeficient d'1,750. A partir de la quarta vegada, inclosa aquesta, que es matricula del mateix crèdit, l'import d'aquest serà el resultant d'aplicar un coeficient d'1,875.

S’han establert quatre modalitats de pagament:

  • Únic en efectiu
  • Únic domiciliat
  • Efectiu en terminis
  • Préstecs AGAUR
 

Consulteu el detall de cadascuna d’elles en el web Pagament de la matrícula

Si no vau gaudir de beca el curs 2019-2020, heu de demanar l'acreditació econòmica prèvia a la formalització de la matrícula, a l'AGAUR.

Un cop es publiqui la convocatòria haureu de sol·licitar la beca.

Els sol·licitants de beca general i de mobilitat heu de matricular els crèdits establerts a la convocatòria. És molt important que abans de la matrícula consulteu la pàgina web de beques: http://www.ub.edu/beques/

Trobareu més informació sobre la matrícula dels ensenyaments de màster universitari a la pàgina http://www.ub.edu/acad/MO/matricula/matricula.html

Comparteix-ho: