Universitat de Barcelona

Màster en Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació (biennal)

Avaluació

Avaluació continuada

És el model d’avaluació preferent perquè permet valorar de manera adequada el ritme d’adquisició i consolidació de l’aprenentatge.

L’alumnat haurà de fer activitats i exercicis d’execució obligatòria que lliurarà al llarg del semestre en funció del cronograma de l’assignatura.

A l’inici de curs el professorat fixarà les condicions de reavaluació, la qual es realitzarà en les dates que determini el calendari d’avaluacions de la Facultat.

La nota final és el resultat de la nota mitjana obtinguda en les proves avaluables segons el percentatge fixat per a cada una d’elles.

 
Les principals eines d'avaluació es que faran servir en el màster seran: 

 

  • Proves escrites: examens, qüèstionaris, activitats d'aplicació, estudi de casos, etc...
  • Proves orals
  • Treballs realitzats per l'estudiant

 

En qualsevol cas els sistemes d'avaluació s'adequaran a l'establert per la normativa de la Universitat de Barcelona, en concret per la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Més específicament, la Facultat  ha desenvolupat concrecions i ha establert criteris propis en relació amb l'avaluació (Especificacions i aclariments a les normes reguladores de l'avaluació i de la qualificació dels ensenyaments)  Vinculat a aquestes especificacions s'ha aprovat un model únic de sol·licitud per acollir-se a l'avaluació única que s'ha de lliurar a Secretaria, si escau, en el termini de 20 primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què l’alumne/a hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació de la matrícula, si aquesta és posterior a l’inici del semestre.

Comparteix-ho: