Universitat de Barcelona

Màster en Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació (biennal)

Preinscripció

Calendari de preinscripció

- Primer període: del 15 de febrer al 15 d'abril de 2021.
Resolució: 26 d'abril de 2021.

- Segon període: del 19 d'abril al 9 de juliol de 2021.
Resolució: 19 de juliol de 2021.

- Tercer període: del 12 de juliol al 16 de setembre de 2021.
Resolució: 20 de setembre de 2021.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

Es duu a terme un procés selectiu de candidats atenent als criteris següents:

 • Expedient acadèmic de la titulació d'accés (60 %).
 • Currículum. Els candidats han d'adjuntar a la sol.licitud un currículum que exposi la seva trajectòria acadèmica reglada, l'experiència professional i la formació continuada o complementària rebuda (40 %). La valoració del currículum es pondera en base als aspectes principals següents:
  • Experiència professional en el context d'unitats i serveis d'informació (10%).
  • Formació continuada vinculada a les funcions i processos propis d'unitats i serveis d'informació (10%).
  • Formació continuada vinculada als processos de gestió i direcció en general (10%).
  • Experiència professional que impliqui el desenvolupament d'habilitats i coneixements d'usuari habitual de programes informàtics relacionats amb l'elaboració, el tractament, la recerca i el consum d'informació, o bé formació relacionada rebuda (5%).
  • Experiència professional que impliqui el treball en equips multidisciplinaris i l'habilitat per a les relacions socials, o bé formació relacionada rebuda (5%).

Procediment de resolució

La Comissió de coordinació analitza les sol.licituds i les evidències presentades i fa pública la llista d'admesos. En el moment de l'admissió, la Comissió de Coordinació indica a cada candidat admès si ha de fer, o no, els complements formatius.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: