Universitat de Barcelona

Màster de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació (biennal)

Treball final de màster

Informació general

El treball final del màster en Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació té un total de 10 crèdits i s'articula al voltant de les següents normatives :

 

Coordinadora: Dra. Carina Rey (carina.rey@ub.edu).

 • Equip de tutors: A determinar segons el tema triat.

Accions d’informació i orientació de proposta i aprovació de temes de TFM:

Prèviament a l’inici del semestre, es convoca a l’alumnat a una reunió informativa sobre les característiques del TFM. A partir de la informació facilitada a aquesta reunió, els estudiants han de lliurar a través del Campus Virtual una proposa de TFM que inclogui títol, resum i tutor (aquest últim element és opcional).

Assignació de tutors

A partir de les propostes rebudes, els coordinadors de màster i de TFM assignen un tutor a cada alumne en funció de la temàtica de la proposta, la desiderata de l’estudiant i la disponibilitat de tutors. Aquesta assignació es realitza a l’inici del semestre i es comunica als alumnes per correu electrònic.

Tutories, seminaris i altres accions d’informació i orientació

El treball s’ha de fer individualment i de manera autònoma per part de l’estudiant amb l’assessorament acadèmic d’un tutor que ha d’actuar com a dinamitzador i facilitador del procés d’aprenentatge. Es recomana un mínim de tres tutories al llarg del semestre.
De manera addicional, aproximadament la desena setmana del semestre es fa una sessió de seguiment. En aquesta sessió cada estudiant disposa d’entre cinc i deu minuts per exposar els objectius del seu treball i un resum de les fites assolides fins al moment. Així mateix a la sessió es transmeten informacions sobre el procés de lliurament i avaluació del treball.

Dipòsit del TFM

La defensa pública del treball s’ha de sol·licitar a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals mitjançant un imprès normalitzat. S'ha de dipositar una còpia en format PDF a través del Campus Virtual.

La memòria ha d'incloure:

 • Portada: hi ha de constar el nom de màster, el curs i la convocatòria en què es presenta; el títol del treball; el nom de l’autor; i el nom del tutor
 • Extensió: entre 75 i 150 pàgines, a més dels annexos
 • Resum executiu: ha d’aparèixer a l’inici de la memòria. Màxim de dues pàgines
 • Tipus de lletra: Times 12 o similar
 • Espaiat entre línies: 1,5
 • Idioma: català, castellà o anglès

Pel que fa a qüestions lingüístiques, bibliogràfiques i d’estil és d’aplicació el llibre d’estil de la Universitat de Barcelona (http://www.ub.edu/criteris- cub/). S’exigirà un bon nivell de correcció lingüística en la memòria presentada i en l’acte de defensa. En el cas de memòries presentades en anglès per alumnes que no tinguin aquesta llengua com a pròpia, el tribunal tindrà en compte l’esforç realitzat i podrà reduir lleugerament el nivell exigit de correcció lingüística de l’anglès.

El treball haurà de complir de forma estricta amb la legislació vigent de propietat intel·lectual. El plagi es considerarà motiu de suspens.

Lliurament d’informe valoratiu del tutor amb autorització per a defensa
Durant la setmana següent al dipòsit del TFM per part de l’alumne, el tutor acadèmic ha de lliurar al coordinador de l’assignatura un informe valoratiu en el qual faci constar expressament la seva autorització per a la defensa pública. Aquest informe ha de valorar les següents qüestions:

 • Valoració global: claredat en la formulació d’objectius; coherència interna; originalitat/utilitat pràctica; grau d’aprofundiment.
 • Base teòrica: revisió bibliogràfica de les bases teòriques que fonamenten el treball.
 • Metodologia: recollida de dades; anàlisi i interpretació de resultats; adequació als objectius.
 • Aspectes formals: ordre i claredat en l’estructura del treball; correcció ortogràfica i sintàctica; actualització i rellevància de la bibliografia.
 • Procés d’aprenentatge: organització i seguiment del treball; puntualitat en els lliuraments; millora de l’autonomia per al desenvolupament professional.


Calendari de defensa
Pendent d’aprovació.

Composició de tribunals de defensa

La comissió de coordinació del màster aprovarà la composició dels tribunals en els quals podran participar professors dels diferents departaments implicats en el màster i especialistes en àmbits de la gestió i direcció de biblioteques i sistemes d’informació.

 

Informació d’instruments d’avaluació

La defensa del treball és pública i hi són presents els tres membres del tribunal, un dels quals és el professor tutor. Cada alumne disposa de fins a 20 minuts per fer una presentació i defensa dels seu projecte. A continuació els membres del tribunal disposen d'un torn d'intervencions per fer-li preguntes, demanar-li aclariments, etc. L'alumne disposa a continuació d'un sol torn per donar les respostes que cregui adients. Després es continua amb el següent alumne. Un cop fetes totes les presentacions, el tribunal demana a tots els presents que abandonin la sala per poder deliberar en privat. Un cop el tribunal ha acordat les notes a posar, permetrà que els alumnes i el públic tornin a entrar per tal d'escoltar la lectura de les qualificacions atorgades.


El tribunal valorarà els següents aspectes:

 • Valoració global: claredat en la formulació dels objectius; coherència interna; rellevància (originalitat / utilitat pràctica).
 • Base teòrica: revisió bibliogràfica de les bases teòriques que fonamenten el treball.
 • Metodologia: adequació i descripció dels mètodes utilitzats; interpretació de dades i resultats; coherència i adequació de les conclusions.
 • Aspectes formals: ordre i claredat en l’estructura del treball; correcció ortogràfica i sintàctica; actualització i rellevància de la bibliografia.
 • Defensa del treball: capacitat de síntesi i adequació al temps assignat; explicació oral; adequació en l’ús de la tecnologia; qualitat dels arguments i del debat amb el tribunal.

Si un TFM és avaluat positivament, el màster podrà difondre el resum executiu al web o a través d’altres mitjans, entre les accions informatives i de publicitat dels estudis.

Els TFM que hagin estat qualificats amb una nota mínima de 9 podran publicar-se en el Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona, si l’alumne ho autoritza prèviament.

Comparteix-ho: