Universitat de Barcelona

Màster en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

Objectius i competències

Objectius

  1. Respondre a les necessitats socials de formació lectora de la població.
  2. Respondre als objectius actuals de les administracions educatives sobre formació lectora en el context escolar.
  3. Formar els responsables de les biblioteques escolars i altres professionals de la promoció social de la lectura d'acord amb els resultats de la recerca internacional en aquests temes.
  4. Cobrir un espai de formació no cobert en la universitat espanyola.
  5. Donar continuïtat formativa als continguts de graus educatius sobre biblioteca escolar i creació de plans de lectura de centre.
  6. Oferir especialització als bibliotecaris sobre promoció social de la lectura, organització i serveis de les seccions infantils de les biblioteques públiques i creació de sinergies amb els centres educatius del context territorial.
  7. Formar professionals implicats en les iniciatives públiques o privades sobre promoció social de la lectura en una gran diversitat de contextos socials i educatius.

Competències

  • Competències bàsiques

CB6. Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar les conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.
 

  • Competències específiques

E1. Capacitat per contextualitzar l'activitat professional en les pràctiques i hàbits lectors de les societats actuals, així com en els processos d'aprenentatges escolars.

E2. Capacitat per detectar les necessitats en relació amb la lectura i la informació en contextos escolars i socials.

E3. Capacitat per dissenyar, planificar i avaluar projectes de biblioteca, de plans de lectura de centre i de promoció social de la lectura adequats al context.

E4. Capacitat per dominar els processos de tractament de la informació i organització dels recursos impresos i electrònics de la biblioteca.

E5. Capacitat per gestionar la col·lecció, els recursos i els serveis de la biblioteca.

E6. Capacitat per detectar, valorar i seleccionar els recursos de ficció i no ficció adequats als diferents tipus de destinataris de la intervenció educativa o de promoció.

E7. Capacitat per relacionar i difondre les activitats culturals i de lectura, tant dels projectes propis com del context social, a través dels instruments adequats.

E8. Capacitat per aplicar en un marc real els continguts i habilitats adquirits en el desenvolupament del currículum i familiaritzar-se amb les funcions i tasques d'un context laboral.

E9. Capacitat per desenvolupar estratègies d'innovació, creativitat i emprenedoria en l'àmbit de la biblioteca escolar i el foment de la lectura.

E10. Capacitat per dominar i aplicar les TIC en els processos de gestió i difusió en un context de biblioteca 2.0.

  • Competències generals/transversals

En els títols de màster, la UAB tracta com a equivalents els conceptes de competència general i competència transversal i, per això, en l'apartat de competències es detallen únicament competències generals.

GT1. Capacitat per desenvolupar estratègies de cooperació per al treball en equip.

GT2. Capacitat per incorporar les TIC per aprendre, comunicar i compartir en contextos educatius.

GT3. Capacitat per desenvolupar habilitats de comunicació i de relació interpersonal per gestionar els projectes entre els diversos integrants de la comunitat educativa.

GT4. Capacitat per desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica en la pràctica professional.

Comparteix-ho: