Universitat de Barcelona

Màster en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

Pràctiques

El període de pràctiques curriculars facilita l'aplicació dels coneixements teòrics de la formació rebuda i l'adquisició de criteris d'actuació en situacions reals. Permet accedir a un coneixement directe i global del funcionament d'una biblioteca escolar o d'una secció infantil en el context d'una biblioteca pública, i adquirir les habilitats i actituds relacionades amb la pràctica professional.

L’assignatura té 9 crèdits i i es cursa, de preferència, al segon quadrimestre. Els nou crèdits es concreten en 100 hores de treball als centres, 50 hores de tutoria de centre i a la Universitat i 75 hores de treball autònom. Aquestes pràctiques curriculars no estan remunerades.

Les pràctiques curriculars s'organitzaran per part de la Comissió de pràctiques, formada per professors del màster, un dels quals formarà part de la comissió coordinadora del Màster i actuarà com a Coordinador de pràctiques. Durant aquest curs, la professora Maite Comalat comalat@ub.edu és la Coordinadora de pràctiques del Màster.

Aquest organisme procedirà a establir un llistat de centres educatius de referència, que comptin amb una biblioteca escolar activa i amb personal responsable de la seva gestió, i de biblioteques públiques i altres entitats que duguin a terme programes de promoció lectora, amb els quals s'establirà un conveni de pràctiques curriculars, segons la legislació vigent.

Els tutors dels centres de pràctiques mantenen un contacte regular amb els tutors responsables de la universitat i lliuren un informe escrit sobre les pràctiques dels alumnes. Tant els tutors dels centres de pràctiques, com els de la universitat mantenen sessions de tutoria amb els estudiants durant el procés per ajudar a dissenyar i dur a terme el seu projecte, fins a l'última reunió, en la qual es comenten les memòries lliurada tant al professorat universitari, com als tutors de pràctiques.

La Comissió distribuirà als estudiants entre aquests centres, en nombre d'un o dos segons la capacitat d'acollida de cada centre, tenint sempre en consideració la disponibilitat de dedicació tutorial per part del responsable de la biblioteca.

La Comissió establirà els contactes oportuns amb els tutors dels centres educatius per acordar els termes de les pràctiques - objectius, desenvolupament, treball dels alumnes, etc. - I per a fer el seguiment concret de cada un dels alumnes.

Al marge del seguiment individualitzat, es realitzaran diferents seminaris al llarg del període de pràctiques, amb l'objectiu d'establir els avenços i donar a conèixer al grup realitats molt diverses.

De la mateixa manera, la Comissió determinarà el sistema d'avaluació del mòdul de pràctiques que, en qualsevol cas, constarà d'una memòria i un pla de treball entorn a algun dels aspectes del currículum del màster i tindrà en compte la valoració feta pel tutor de pràctiques en els centres. També s'avaluaran les aportacions de l'alumne en els seminaris. La concreció del pla d’avaluació es farà públic cada curs, en la guia docent corresponent.

  • 9 crèdits ECTS = 225. La dedicació de les pràctiques es configura segons la següent proporció:
  • Treball als centres: 100 hores
  • Tutories amb el tutor de centre i de la universitat: 50 hores
  • Treball autònom: 75 hores
Centres que han establert conveni de cooperació per a la realització de pràctiques acadèmiques externes

Les pràctiques es realitzen dins el conveni marc de la UAB. El llistat dels centres de pràctiques per al curs 2022-23 és el que trobareu en aquest document.

Comparteix-ho: