Universitat de Barcelona

Màster en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Els requisits d'admissió són els següents: Preferentment diplomats, llicenciats i graduats en Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Psicopedagogia, Pedagogia, Biblioteconomia i documentació i també graduats i llicenciats de les branques de coneixement d'Humanitats. També poden accedir altres titulats, sempre que la seva trajectòria de formació o experiència professional resulti propera als continguts del màster.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.


L'estudiant amb estudis estrangers que vulgui fer la prova d'avaluació única necessària per exercir la professió d'advocat, ha de disposar de l'homologació a la llicenciatura de Dret que dona accés al màster o bé sol·licitar la convalidació al grau en una universitat espanyola i completar els estudis de grau de Dret abans d'accedir al màster.

Requisits específics

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:
  • Expedient acadèmic. (35%)
  • Acreditació documental de títols i cursos de formació permanent en els àmbits d'educació o biblioteconomia i documentació. (25%)
  • Acreditació documental d'experiència docent en el sistema educatiu no universitari, en biblioteques públiques o en activitats i plans de promoció de la lectura de les administracions públiques o entitats privades reconegudes. (25%)
  • Entrevista personal sobre motivació i actituds. (15%)
Comparteix-ho: