Universitat de Barcelona

Màster d'Humanitats Digitals

Organització i metodologia docent

L’ensenyament és presencial, de dilluns a divendres, en torn de tarda, en la franja de 17 a 21 h. Els alumnes poden cursar el màster en itinerari a temps parcial (20-48 crèdits) o a temps complet  (49 crèdits o més). Hi ha un únic grup d’un màxim de 30 alumnes.

La metodologia docent té una clara vocació pràctica, vinculant en tot moment els coneixements teòrics amb casos d’aplicació directa.

La docència s’imparteix en aules convencionals i en aules d’informàtica equipades amb ordinadors personals amb tot el programari necessari per a l’aprenentatge. A més a més, professors i alumnes disposen d’un Campus Virtual que dona accés a material docent, bibliografia i tota mena de recursos educatius, i que permet un contacte interactiu més enllà de les classes presencials.

Les concrecions pertinents de cada assignatura es troben als plans docents.

Comparteix-ho: