Universitat de Barcelona

Màster d'Humanitats Digitals

Matrícula

Calendari de matrícula del curs 2021-2022

 • Matrícula per estudiants de nou accés

La matrícula es realitzarà presencialment a la Secretaria de la Facultat. Per poder dur a terme el tràmit serà necessari demanar cita prèvia (escollir “Altres”).

Dates

- Alumnat que ha de cursar el complement de formació: del 20 al 24 de setembre.
- Alumnat que no ha de cursar els complements de formació: del 20 de setembre al 8 d’octubre.

Documentació

Durant la formalització de la matrícula serà necessari aportar:

- El document acreditatiu d’haver realitzat la tutoria prematrícula amb el Coordinador del Màster.
- La documentació que es detalla a Informació per a la matrícula.

Les persones admeses amb titulació d’accés al Màster de països estrangers que prèviament no hagin pogut obtenir l’equivalència del títol a través del Ministerio de Educación espanyol hauran de satisfer la taxa d'estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de Màster (218,15 euros).

Les persones admeses que en el moment de la matrícula encara no puguin presentar el títol d’accés hauran de presentar la declaració de responsabilitat degudament complimentada.

 • Matrícula per estudiants que continuen amb els estudis (que no són de nou accés)

La matrícula es podrà formalitzar presencialment a la Secretaria de la Facultat o telemàticament amb l’eina d’automatrícula.

Per poder fer el tràmit presencialment serà necessari demanar cita prèvia (escollir “Col·lectius de la UB”).

Per fer el tràmit telemàticament haureu d’accedir al <<Món UB (estudiants)>>, entrar amb les vostres credencials a la <<Intranet de la Teva UB>> i seleccionar l’opció <<Automatrícula i resguard de la matrícula>>. .

Dates

- Del 20 de setembre al 8 d'octubre

Documentació

Els estudiants que continuen amb els estudis i, havent signant en el seu moment la declaració responsable, encara no hagin presentat la documentació original entregada en el procés de preinscripció no podran formalitzar la matrícula. Per presentar aquesta documentació cal demanar cita prèvia (escollir “Col·lectius de la UB”).

Crèdits a matricular

De 20 a 60 crèdits (excepcionalment, i quan estigui justificat, el coordinador del màster universitari, mitjançant resolució expressa, pot autoritzar una matrícula inferior a 20 crèdits fins a un mínim de 18 per curs acadèmic). Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en relació amb el nombre de crèdits dels quals cal matricular-se.

S'entén que un estudiant segueix l'itinerari a temps parcial quan es matricula d'entre 20-48 crèdits i que segueix un itinerari a temps complet si es matricula de 49 crèdits o més. Recordeu que d'acord amb la Normativa de Permanència el segon any consecutiu en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50 % dels crèdits matriculats no podrà romandre en el màster llevat de situacions excepcionals acreditades.

 • Estudiants nacionals d'estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa, Andorra i Xina; o residents en Espanya: 27,67 euros per crèdit. El preu total del Màster és de 1.660,20 euros + taxes (preus per al curs 2021-2022).

Les taxes inclouen els següents conceptes.

- Taxa de la matrícula anual: 69,80 euros
- Serv. espec. suport aprenentatge: 70,00 euros
- Assegurança obligatòria (-28 anys): 1,12 euros
- Assegurança voluntària (+28 anys): 5,50 euros

 
 • Estudiants estrangers no residents a Espanya, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa, Xina i Andorra: 82,00 euros per crèdit. El preu total del Màster és de 4.920,00 euros + taxes (preus del curs 2021-2022).

Les taxes inclouen els següents conceptes.

- Taxa de la matrícula anual: 69,80 euros
- Serv. espec. suport aprenentatge: 70,00 euros
- Assegurança obligatòria (-28 anys): 1,12 euros
- Assegurança voluntària (+28 anys): 5,50 euros

 

Quan un/a estudiant es matricula per segon cop d'un mateix crèdit, l'import d'aquest crèdit serà el resultant d'aplicar un coeficient d'1,625 al preu del crèdit que fixa el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per al curs acadèmic corresponent. La tercera vegada que es matricula del mateix crèdit l'import d'aquest serà el resultant d'aplicar un coeficient d'1,750. A partir de la quarta vegada, inclosa aquesta, que es matricula del mateix crèdit, l'import d'aquest serà el resultant d'aplicar un coeficient d'1,875.

Pagament únic

Rebut únic. En el moment de fer la matrícula, cal imprimir el resguard de matrícula i el rebut de pagament, que s’ha de fer efectiu en una de les entitats bancàries col·laboradores de la UB, dintre del termini que recull el rebut (7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula) i mitjançant una de les opcions que s’indiquen a continuació:

 • Pagament per caixer automàtic de les oficines de les entitats col·laboradores
 • Pagament per banca electrònica:
 • Linia oberta (La Caixa), també permet a no clients pagar amb targeta de dèbit o de crèdit
 • Banca Online (BBVA)
 • Supernet (Banco de Santander)
 • Pagament domiciliat en una de les entitats col·laboradores de la UB (demanem l’autorització signada pel titular del compte)

 

Pagament fraccionat

Rebuts fraccionats en terminis. En el moment de la matrícula cal imprimir el resguard de matrícula i el primer rebut de pagament. Aquest resguard inclou un resum de les dades econòmiques en què es pot consultar l’import de tots els rebuts i el termini per fer-los efectius. També pots consultar aquestes dades en el teu espai personal de MónUB, al qual hauràs d’accedir per pagar la resta de rebuts.

Pagament fraccionat en mensualitats mitjançant préstec

 • Préstec de fraccionament de matrícula a través de l’AGAUR 10 mensualitats a 0% interès (24 euros despeses de gestió). Consultar requisits i condicions en http://www.ub.edu/acad/matricula/agaur.pdf
 • Préstec amb una entitat financera col·laboradora. Consultar acords a http://www.ub.edu/monub/serveis/financament.htm  En cas que gaudiu d'algun descompte de matrícula (família nombrosa, matrícula d'honor de batxillerat, discapacitat...) heu d'aportar la documentació justificativa. L'alumne està obligat a fer el pagament de tots i cadascun dels pagaments fraccionats, si és el cas. El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments donarà lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l'alumne. Aquesta suspensió s'aixecarà quan s'aboni, en efectiu i en un sol pagament, la totalitat de l'import pendent més un recàrrec en concepte de despesa de gestió.

Si no vau gaudir de beca el curs 2019-2020, heu de demanar l'acreditació econòmica prèvia a la formalització de la matrícula, a l'AGAUR. Consulteu la informació a l'adreça web: 

http://www.ub.edu/beques/grausimasters/acred_econ_matrc/index.html

Un cop es publiqui la convocatòria haureu de sol·licitar la beca.
Els sol·licitants de beca general i altres ajuts que prevegi la convocatòria heu de matricular als 60 crèdits establerts a la convocatòria, o bé més de 30 per a obtenir l'ajut de matrícula. És molt important que abans de la matrícula consulteu la pàgina web de beques: http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_gral_mecd/index.html

Recordeu que, per resoldre dubtes relacionats amb els tràmits de matriculació podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria de la Facultat (sed.informacio.audiovisuals@ub.edu ; 934 035 770 - 934 035 771).

Comparteix-ho: