Universitat de Barcelona

Màster d'Humanitats Digitals

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El títol es dirigeix de manera prioritària a titulats universitaris de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials que vulguin completar la seva formació amb competències que els permetin dissenyar, desenvolupar, implementar i aplicar solucions tecnològiques a productes, serveis i investigacions avançades en el camp de les humanitats. Per això s'identifiquen dos grups de possibles estudiants:
- Titulats en les àrees d'Informació i Documentació, Geografia, Història, Filosofia i Filologia que vulguin continuar la seva formació aprofundint i especialitzant-se en aquest perfil d'humanitats digitals.
- Titulats en l'àrea de Comunicació (Comunicació Audiovisual, Comunicació i Indústries Culturals, Periodisme, o Publicitat i Relacions Públiques) que vulguin aplicar en l'àmbit de les humanitats digitals els seus coneixements de comunicació corporativa o de creació de productes audiovisuals.

Les titulacions oficials d'accés natural al màster són els graus (o diplomatures o llicenciatures prèvies) següents:
 • Arqueologia
 • Comunicació Audiovisual
 • Comunicació i Indústries Culturals
 • Estudis Anglesos
 • Estudis Literaris
 • Estudis Àrabs i Hebreus
 • Estudis Francesos
 • Filologia Catalana
 • Filologia Clàssica
 • Filologia Hispànica
 • Filosofia
 • Geografia
 • Gestió d'Informació i Documents Digitals
 • Història
 • Història de l'Art
 • Humanitats
 • Informació i Documentació
 • Lingüística
 • Llengües i Literatures Modernes
 • Llengües Romàniques i les seves Literatures
 • Musicologia
 • Periodisme
 • Publicitat i Relacions Públiques

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:


 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

 • Disposar del nivell C2 d'espanyol.

 • Disposar del nivell B2 de català.

 • Disposar del nivell B1 o equivalent d'anglès.D'acord amb el coneixement previ que es té sobre estadística i XML, els estudiants s'han d'inscriure, a més, en una o dues matèries de complements formatius, que cal cursar obligatòriament durant el primer semestre dels estudis.
Comparteix-ho: