Universitat de Barcelona

Màster d'Humanitats Digitals

Preinscripció

Calendari de preinscripció

- Primer període: del 15 de febrer al 30 d'abril de 2021.
Resolució: 10 de maig.

- Segon període: del 3 de maig al 4 de juliol de 2021.
Resolució: 15 de juliol.

- Tercer període (per cobrir places vacants): del 5 de juliol al 10 de setembre de 2021.
Resolució: 17 de setembre.

- Quart període (per cobrir places vacants): del 15 al 19 de setembre de 2021.
Resolució: 25 de setembre.

- Cinquè període (per cobrir places vacants): fins l'1 d'octubre de 2021.
Resolució: 1 d'octubre.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Criteris de selecció

Es durà a terme un procés de selecció de candidats amb els criteris següents:
 • Expedient acadèmic de la titulació d'accés (60 %).
 • Currículum. Els candidats han d'adjuntar a la sol·licitud un currículum que exposi la seva trajectòria acadèmica reglada, l'experiència professional i la formació continuada o complementària rebuda (40 %). La valoració del currículum es pondera a partir dels aspectes principals següents:
  1. Experiència professional en la creació de productes o serveis avançats d'humanitats digitals, o bé formació relacionada rebuda (15 %).
  2. Experiència professional en la gestió de llocs web, de xarxes socials, o bé formació relacionada rebuda (5 %).
  3. Experiència professional en àmbits d'investigació d'humanitats (10 %).
  4. Experiència professional en la gestió de sistemes informàtics o en programació, o bé formació relacionada rebuda (10 %).

Matrícula

- Alumnat que ha de cursar el complement de formació: del 20 al 24 de setembre.

- Alumnat que no ha de cursar els complements de formació: del 20 de setembre al 8 d’octubre.

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: