Universitat de Barcelona

Màster d'Humanitats Digitals

Pla d'estudis

Durada dels estudis : 2 semestres

Total crèdits: 60 crèdits ECTS (25 hores = 1 crèdit ECTS)

Distribució de crèdits de l'ensenyament

Tipus de matèries

Crèdits ECTS

Troncals

35

Optatives

7,5

Pràctiques externes

7,5

Treball Final de Màster

10

 

Cada crèdit ECTS suposa una dedicació de 25 hores de treball per a l'alumne, de les quals aproximadament una tercera part són hores de classe presencial i la resta és feina dirigida i autònoma que cal fer fora dels horaris establerts.

1r semestre

2n semestre

Cultura digital: epistemologia i ètica (5 cr)

Creació de portals web (5 cr)

Creació i gestió del patrimoni digital (5 cr)

Didàctica i museografia del patrimoni (5 cr)

Treball amb dades : bases de dades i  web semàntica (5 cr)

Optativa (2,5 cr.)

Optativa (2,5 cr.)

Treball amb corpus digitals (5 cr.)

Cartografia digital (5 cr.) 

Optativa (2,5 cr.)

Pràctiques (7,5 cr.)

Treball Final de Màster (10 cr.)

  

El màster ofereix un total de 6 assignatures optatives de les quals l’alumne n’ha d’escollir 3. Les assignatures optatives del curs 2019-2020 són

  • Creació de llibres electrònics
  • Creació de productes i serveis en l’àmbit de les humanitats digitals
  • Modelatge 3D i creació d’entorns virtuals
  • Transmèdia, literatura i entorns digitals
  • Visualització de dades

Comparteix-ho: