Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Gestió de Continguts Digitals

Treball final de màster

Dades bàsiques

Crèdits: 10

Equip de tutors: A determinar segons el tema triat.

Normativa de TFM de la Facultat.

Els Treballs final de màster que han obtingut una qualificació mínima de 9 es poden consultar en el Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona.

Seguint el calendari establert, els alumnes lliuren una proposta de treball amb una breu descripció del treball i de les metodologies que es volen emprar. L'alumnat pot elaborar les propostes de treball a partir de la seva pròpia experiència, sobre la base de projectes que s'elaboren en els departaments implicats en la docència del màster o en el marc de convenis de cooperació educativa amb empreses i administracions externes.

Posteriorment, el coordinador del TFM valora les propostes presentades i les accepta o rebutja segons els criteris d'idoneïtat en l'àmbit d'especialització del màster o les condicions establertes per al TFM.

Una vegada la proposta és acceptada, s’assigna un tutor segons criteris d’idoneïtat i disponibilitat, i es comunica la decisió a l’estudiant

Finalitzat el procés d'admissió de les propostes de treball de fi d'estudis i d'assignació de professor tutor, el coordinador del TFM comunica a la Comissió coordinadora del màster totes les propostes admeses i les assignacions de professor tutor.

L'estudiant pot demanar al coordinador del TFM un canvi de professor tutor del treball mitjançant una sol·licitud raonada presentada a la Secretaria d'Estudiants i Docència.

Una vegada acceptada la defensa pública del TFM per part del professor tutor i lliurada la versió definitiva del treball.

El coordinador del TFM fixa el lloc, la data i l' hora de cada presentació i nomena el Tribunal qualificador. El tribunal estarà format per tres membres, un dels quals serà el tutor. Aquesta informació es fa pública i es comunica oficialment als membres de la Comissió coordinadora del Màster, els estudiants i els tutors.

L'acte de lectura i de defensa del TFM és públic, i hi són presents els tres membres del Tribunal qualificador, que tenen veu i vot en la qualificació del treball. L'acte consisteix en una presentació oral del projecte per part de l'alumne d'un màxim de vint minuts; un torn d' intervencions dels membres del Tribunal qualificador i un altre torn de resposta de l' estudiant.

Després de la defensa pública, el Tribunal qualificador procedeix a qualificar el treball amb una nota del zero al deu, i l'equivalent corresponent de suspens, aprovat, notable o excel·lent. La qualificació s'adopta per majoria. En cas d'empat, el president del Tribunal disposa d' un vot qualitatiu. L'atorgament de la matrícula d'honor serà feta pel coordinador del màster un cop s' hagin qualificat tots els alumnes presentats a cada convocatòria.

El Tribunal qualifica el treball a partir de les orientacions següents:
  • La memòria ha de contenir els apartats exigits, amb les excepcions previstes.
  • S' exigirà un bon nivell de correcció lingüística de la memòria presentada i en l' acte de defensa. En cas de memòries presentades en anglès per a alumnes que no tinguin aquesta llengua com a pròpia, el Tribunal tindrà en compte l' esforç realitzat i podrà reduir lleugerament el nivell exigit de correcció lingüística de l' anglès.

Una vegada un treball final de màster és avaluat positivament, el màster pot difondre el resum executiu en el web o en altres mitjans, entre les accions d'informació i de publicitat dels estudis. Aquest resum executiu pot difondre's de manera íntegra, abreujada o adaptada.

Els TFM que hagin obtingut una qualificació mínima de 9 podran difondre's de manera pública en el Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona, si l'alumne ho autoritza.

La memòria ha de complir de manera estricta amb la legislació vigent de propietat intel·lectual. El plagi es considera motiu de suspens.

S'han de respectar estrictament les informacions de caràcter confidencial al fet que s'hagi tingut accés amb motiu de l'elaboració del treball. En el moment d'iniciar el projecte, és necessari que els alumnes signin un compromís de confidencialitat, segons el model que se'ls faciliti.

En el cas de treballs elaborats a partir d'una situació real en una empresa o organització concretes, la possible explotació acadèmica, comercial o de patents dels resultats es farà de comú acord entre les parts implicades.

La propietat intel·lectual de la memòria és dels alumnes, sense perjudici de l'indicat en el punt anterior.

Comparteix-ho: