Diploma de postgrau de Llibreria

Objectius i competències

Objectius

El postgrau de Llibreria vol formar professionals capaços d'incorporar-se laboralment amb èxit en el món de la llibreria. En aquest sentit han de ser professionals llibreters, posseïdors dels coneixements, la capacitació i aptituds necessaris gràcies a:

 • Conèixer els aspectes legals en el marc del negoci de llibreria.
 • Conèixer el circuit de la producció de llibres, des de l'autor fins al lector.
 • Conèixer els diferents models i tipus de negocis de llibreria.
 • Adquirir una metodologia de treball adequada al funcionament de qualsevol model de llibreria.
 • Conèixer i saber gestionar eficaçment i eficientment el fons d'una llibreria.
 • Conèixer i utilitzar les aplicacions informàtiques necessàries per al control de fons i estocs.
 • Conèixer i saber usar les principals eines d'informació bibliogràfica bàsica i especialitzada en l'entorn de la llibreria.
 • Conèixer, saber utilitzar i transmetre les qüestions tècniques relatives al llibre digital.
 • Conèixer i aplicar les tècniques de comunicació i màrqueting.
 • Conèixer i saber posar en pràctica les tècniques per a una bona atenció al client.

 

L’enfocament dels estudis és professionalitzador. Els alumnes que obtinguin el diploma s’han de poder integrar de forma immediata en el mercat laboral.

 

Competències

L'alumnat, en finalitzar el títol del diploma, haurà de demostrar que ha adquirit les competències transversals i específiques següents:

 • Capacitat d’analitzar les demandes, les necessitats i les expectatives dels productors i els clients.
 • Capacitat d’identificar, avaluar i validar informacions, documents i les seves fonts
 • Capacitat d’explotar eines bibliogràfiques d’accés a la producció editorial.
 • Capacitat d’elaborar i aplicar criteris de selecció de documents segons les necessitats dels clients.
 • Capacitat de transmetre i reproduir documents en qualsevol suport digital de cara la seva venda.
 • Capacitat de col·laborar en un projecte comercial en l’àmbit de la llibreria tenint en compte les disponibilitats de personal i econòmiques, el marc legal, etc.
 • Capacitat per treballar en equip.
Comparteix-ho: