Diploma de postgrau de Llibreria

Perfils i requisits d'accés

Perfil d'accés

Per a l’admissió dels estudiants tindran preferència aquells que:
 
  • Estiguin treballant, hagin treballat o tinguin la intenció d'incorporar-se professionalment en el negoci de la llibreria.
  • Es matriculin al curs complet: aquest postgrau té una estructura modular, articulada en sis mòduls més unes pràctiques professionals en llibreries.

També es valorarà que els candidats tinguin coneixements i habilitats relacionades amb el món de l'edició, el llibre, la informació i les biblioteques, acreditats mitjançant la pràctica professional i la formació universitària o no. Així mateix es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient acadèmic i el currículum.
El diploma de postgrau només s'atorgarà a les persones que hagin superat la totalitat dels mòduls.

Per accedir al diploma de postgrau es necessita ser titulat universitari (graduat, llicenciat, enginyer superior, arquitecte, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic), però hi ha dues excepcions:
 
  • a. Es preveu la possibilitat que hi accedeixin persones sense titulació que, per la seva trajectòria professional o personal, es consideri que estan en condicions de seguir els cursos. En aquest cas, el títol que obtindran aquests estudiants serà d’extensió universitària.
  • b. Es permet la matrícula condicional d’alumnes que cursen estudis superiors dins del sistema educatiu de l’Estat espanyol i que els manca menys d’un 10 % dels crèdits per obtenir un títol universitari. Aquests alumnes hauran de tenir el títol quan finalitzi el postgrau, en cas contrari obtindran un diploma d'extensió universitària.

En el procés de selecció es duen a terme entrevistes amb els alumnes preinscrits per tal de valorar la idoneïtat dels candidats.

Comparteix-ho: