Política i objectius de la qualitat

La Junta de la Facultat va aprovar, el 12 de gener de 2010, el document de política i objectius de qualitat del centre, que marca les línies generals d’actuació en aquest àmbit. Els objectius establerts en aquest document són:

  • Proporcionar una formació adreçada cap a l’excel·lència mitjançant una oferta acadèmica que estigui d’acord amb les necessitats i les expectatives de tots els agents, interns i externs, relacionats amb els ensenyaments, i de la societat en general.
  • Establir, documentar i difondre una sistemàtica d’actuació per assegurar la qualitat dels processos implicats en el desenvolupament de les activitats del centre, d’acord amb la voluntat de millora continuada.
  • Revisar periòdicament l’eficàcia del sistema d’assegurament intern de la qualitat i efectuar els canvis necessaris per garantir el manteniment de la qualitat, portant a terme les accions correctives i preventives que es considerin necessàries.
  • Vehicular als diferents agents socials informació clara, real i actualitzada sobre la Facultat, les titulacions, els perfils professionals i la inserció laboral dels graduats, per millorar el grau de coneixement de la institució.
  • Impulsar la utilització de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions com a eina de millora de la qualitat en els àmbits de la docència i la gestió de recursos i serveis del centre relacionats amb els ensenyaments.
  • Promoure i facilitar la formació continuada del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis, fomentant la seva motivació i participació activa en la millora continuada de la qualitat de les activitats que es desenvolupen al centre.

En el mateix document, la Junta encomanava a la Comissió de Qualitat del centre que fos garant del compliment dels requisits i de la millora continuada de l’eficàcia del sistema d’assegurament intern de la qualitat.

Comparteix-ho: