Pràctiques d'estiu a l'estranger

Avís important

Aquest curs 2021-2022 reprenem el programa de pràctiques d'estiu a l'estranger, després de dos cursos d'inactivitat a causa de la pandèmia.
Presentació

La Facultat ofereix als estudiants la possibilitat de realitzar una estada de pràctiques professionals en diverses institucions a l'estranger durant els mesos d'estiu. L'estada es realitza en el marc dels convenis de cooperació educativa.

Pel caràcter extraordinari d'aquestes pràctiques, alguns centres no ofereixen la remuneració econòmica que contempla la normativa de convenis. En cada plaça concreta s'especifica, si és el cas, quin és l'ajut que el centre de pràctiques ofereix a l'estudiant seleccionat (pot tractar-se d'un ajut econòmic, de l'ús gratuït d'allotjament o del finançament de despeses de transport).

Addicionalment, un cop assignada plaça, és possible optar als ajuts d'Erasmus+ Pràctiques, i a un ajut específic de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals (FIMA). En breu, disposareu d'informació sobre la convocatòria d'ajuts de la FIMA.

 1. Aquestes estades en pràctiques es regeixen pel RD 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, i per la normativa de pràctiques externes de la UB.
   
 2. Poden ser subjectes de pràctiques:
  1. Els estudiants matriculats en qualsevol titulació oficial impartida per la Facultat
  2. Els estudiants ERASMUS i SÈNECA-SICUE inscrits a la Facultat
  3. Els estudiants matriculats en títols propis i de postgrau de la Facultat, excepte els matriculats en cursos de menys de 15 crèdits
  4. Els estudiants de doctorat amb matrícula de tutela, sempre i quan l'estada de pràctiques serveixi per facilitar el desenvolupament de la tesi doctoral.
    
 3. Per acord de la Comissió Acadèmica de la UB de 20 d'abril de 2008, també poden presentar-se a aquesta convocatòria els estudiants que hagin finalitzat un conveni de cooperació educativa de 500 hores:
  1. Estar matriculat del curs vigent en l’ensenyament pel qual s’opta a les pràctiques
  2. No haver demanat el títol
  3. Els estudiants de grau han d'haver superat el 50 % dels crèdits (en el moment d’establir l’ordre de candidats per a cadascuna de les places, els estudiants que encara no arribin al mínim de crèdits exigits seran situats darrere dels estudiants que ja els tinguin).
  4. Els alumnes de màster, del període de formació del doctorat, o de títols propis i de postgraus de la Facultat han de presentar un informe previ favorable del coordinador del màster o programa de doctorat o del director del curs. 
    
 4. Tal com estableix la normativa de la Facultat, per tal de realitzar les pràctiques de l'estiu a l'estranger, l'estudiant no pot renunciar a un conveni de cooperació educativa vigent.
   
 5. L’estudiant ha de fer efectiu el pagament de la pòlissa d’accidents voluntària que cobreix les pràctiques en qualsevol país del món.
   
 6. En finalitzar el conveni, l'estudiant ha de realitzar una memòria i una valoració breu de la seva estada al centre. Aquests documents s'han de lliurar a la Secretaria de la Facultat en un termini de 30 dies posteriors a la finalització del conveni (exclòs l'agost). El tutor indicarà a l'alumne com fer la memòria i la valoració. Un cop lliurada la memòria, el tutor valorarà les pràctiques i aquesta informació constarà al Suplement Europeu al Títol.

Les dates claus són les següents:

 • Pots inscriure’t en la convocatòria del GIPE fins a l'1 d'abril de 2022

 

Els estudiants interessats han de presentar la sol·licitud per a la convocatòria de pràctiques d’estiu a l’estranger 2022, a la Secretaria de la Facultat d ‘Informació i Mitjans Audiovisuals (també es pot presentar per via telemàtica a la seu electrònica), dins el termini que fixa la convocatòria i adjuntar la documentació següent:

 1. Carta de motivació personal en català i anglès, adreçada al responsable del programa de pràctiques d'estiu a l'estranger de la Facultat. La carta ha de ser conjunta per a tots els centres seleccionats, però cal indicar-hi els motius específics que han portat a l'estudiant a triar cadascun dels centres.  
 2. Currículum (preferentment en català i anglès) en el format normalitzat europeu (Europass Curriculum Vitae).
 3. Document acreditatiu del coneixement d'idiomes, quan sigui necessari. 

 

 • Llista d’assignació de places: 8 d’abril de 2022

 • Les estades es realitzen entre el 20 de juny i el 15 de setembre de 2022

La selecció es durà a terme per una comissió la composició de la qual és:

 • El professor responsable de les pràctiques d'estiu a l'estranger, que actuarà de President
 • La Secretària acadèmica
 • Un representant del professorat
 • Un representant de l'alumnat
 • Un membre del personal d'administració i serveis de la SED, que actuarà de secretari de la comissió

En la selecció dels candidats, es tindrà en compte principalment l'expedient acadèmic, l'adequació als requisits específics (acadèmics o lingüístics) de cada lloc i l'exposició de motius de la sol·licitud.

Es prioritzaran les sol·licituds dels alumnes que no van gaudir d'aquest programa el curs 2018-19.

 

Per a més informació: Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals (tel. 93 403 57 70, sed.informacio.audiovisuals@ub.edu), Miquel Centelles ( miquel.centelles@ub.edu) i Oficina de Relacions Internacionals ( ori-fbd.@ub.edu).

Comparteix-ho: