Què és el SAIQU?

El SAIQU és el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat, que integra totes les activitats relacionades amb la garantia de qualitat dels graus i els màsters oficials de la Facultat.

El SAIQU intervé en tots els processos que es relacionen amb l’aprovació, el seguiment i l’avaluació de les titulacions, d’acord amb la legislació vigent i en el marc VSMA. La seva finalitat és garantir l’assoliment dels objectius associats a la formació i la seva millora contínua.

La tasca del SAIQU es basa en tres eixos: planificació i documentació del sistema, organització de la gestió basada en processos i introducció del retiment de comptes. Més en concret, el SAIQU abasta:

  • Política i objectius de qualitat, que són coneguts i accessibles públicament per tal de fomentar i consolidar la cultura de la qualitat.
  • Disseny, manteniment i renovació de l’oferta formativa, tot desenvolupant mecanismes i metodologies per a l’aprovació, l’avaluació i la millora contínua de la qualitat.
  • Desenvolupament de l’ensenyament, de pràctiques externes, mobilitat i altres actuacions orientades als estudiants, a través de procediments de qualitat establerts.
  • Personal acadèmic i d’administració i serveis, respecte al qual es mira de garantir que l’accés, la gestió, la formació i el compliment de funcions es duen a terme de forma adequada.
  • Serveis i recursos materials, dissenyats, gestionats i millorats mitjançant procediments i mecanismes establerts per garantir el desenvolupament adequat de l’aprenentatge de l’alumnat.
  • Resultats de la formació, incloent-hi resultats de rendiment acadèmic, resultats d’inserció laboral i resultats de satisfacció dels grups d’interès, que es mesuren, analitzen i tenen en compte per a la presa de decisions i la millora de la qualitat.
  • Informació pública relativa a les titulacions, elaborada, revisada i actualitzada de forma periòdica i sistemàtica a través de procediments establerts.

 

La tasca del SAIQU es veu principalment reflectida en dos elements fonamentals: la Comissió de Qualitat i els procediments de qualitat (PEQ) que elabora i implanta per tal de sistematitzar i optimitzar la gestió dels processos.

Comparteix-ho: