Títols

Quan s'hagin cursat la totalitat dels crèdits que conformen el pla d'estudis d'acord amb la distribució que s'hi assenyala, podreu sol·licitar l'expedició del títol corresponent. Per accedir a més informació, podeu consultar la pàgina web: http://www.ub.edu/acad/noracad/titols/welcome.html

Procediment sol·licitud títol:

Intranet → Sol·licitud del títol → seguir les instruccions d’alta i autoritzant la consulta del DNI/NIE. D’aquesta manera no caldrà desplaçar-se per lliurar els documents originals → escollir el pagament mitjançant rebut o amb targeta de crèdit. Drets d’expedició del títol: 218,15 €

Un cop verificats els tràmits per part de la Secretaria, l’alumne rebrà un correu electrònic amb l’avís notificant-li que disposa del document del resguard del títol dins del seu Espai Personal.

Aquest resguard us servirà per demostrar que heu superat l’ensenyament i que el vostre títol està en procés de tramitació.

 Tan aviat com el títol hagi estat expedit, la Secretaria avisarà l'alumne perquè el reculli. El títol només es lliura a la persona interessada o bé a qui presenti un poder notarial que l'habilita per a aquesta gestió.

Sol·licitud del títol de Diplomat en Biblioteconomia i Documentació

Les persones que vàreu finalitzar els estudis de diplomat en Biblioteconomia però encara no heu demanat el títol heu d’emplenar el document de la sol·licitud i presentar-la a la Secretaria de la Facultat juntament amb el resguard d'haver efectuat el pagament i la fotocòpia del DNI, NIE o passaport. En cas de família nombrosa o col·lectiu especial (persones discapacitades, víctimes d'actes terroristes i víctimes de violència de gènere), heu de presentar fotocòpia del document acreditatiu.

Petició de duplicats de títol

Les persones titulades poden sol·licitar l’expedició de duplicats dels títols quan calgui modificar o rectificar les dades inicials del document. Les persones titulades han de justificar documentalment el motiu del duplicat i abonar-ne, si escau, els preus públics.

Les causes de sol·licitud de duplicat més freqüents són:

  • per canvi de nom, cognoms o dades personals
  • per incorporar-hi el premi extraordinari
  • per pèrdua
  • per deteriorament.
     

La persona titulada haurà de pagar el preu públic del duplicat en els casos següents:

  • Quan calgui modificar les dades inicials per causa imputable a la persona titulada
  • Sempre que el títol hagi estat lliurat a l’estudiant i s’hagi de rectificar
  • En el cas d'incorporació del premi extraordinari, l'estudiant haurà de pagar el preu públic si va sol·licitar la devolució de la taxa del títol original
  • En el cas de pèrdua del títol, l’estudiant, a més de la taxa de duplicat de títol, ha de pagar l’import de la publicació de l’anunci al BOE per pèrdua. Si en el termini de 30 dies, després de la publicació de l'anunci al BOE, el títol no apareix, caldrà fer el tràmit d'expedició de títol i s'haurà d'abonar les taxes de duplicat de títol.
Comparteix-ho: