Certificat digital de servidor

 • *Servei
 • Infraestructura i equipament
 • Sol·licitud / consulta ATIC - Portal Gestió TIC

Descripció:

Si et cal un certificat digital de servidor per a servidors interns o servidors externs no controlats per l’Àrea TIC de la UB, cal que facis una sol·licitud a través del PAU.

En tots dos casos, s'han de complir unes mesures tècniques i organitzatives de seguretat que estaran explicitades en el contracte/licitació o bé en la signatura d’un document de compromís d’ús (disponibles model en català o castellà).

 

 Per demanar el certificat digital del servidor:

 • La sol·licitud l'ha de fer la persona responsable del certificat i ha de ser un PAS o PDI amb relació contractual vigent a la UB.
 • Breu descripció dels motius pels quals es sol·licita el certificat.
 • Adjuntar fitxer CSR, si escau.
 • En funció si el servidor és intern o extern:
 
Servidor a la UB
Servidor extern

DADES DEL SERVIDOR

 • IP
 • Ubicació física: servei, departament, unitat ...
 • Sistema operatiu i versió
 • És dedicat o no

DADES DE L'EMPRESA

 • Licitació o contracte amb l'empresa
 • Indicar si l’empresa té certificació de conformitat amb l’Esquema Nacional de Seguretat o amb l’ISO 27000

 

 Si el personal tècnic que dona suport no és PAS o PDI, cal omplir i signar el document de compromís

 En cas que l’empresa no compti amb un nivell de seguretat suficient (per certificació o contracte/licitació) haurà de signar el document de compromís

A tenir en compte:

 • Per proves de concepte també es requerirà la signatura d’un document de compromís.
 • El responsable del certificat s’encarregarà d’iniciar la baixa del certificat quan aquest ja no sigui necessari.
 • Si hi ha un canvi d’empresa proveïdora caldrà demanar un nou document de contracte o compromís.
 • Si a la renovació no hi ha canvi d'empresa, serà suficient el contracte/licitació o document de compromís originals.

 

 En cas que es detecti alguna mala pràctica o ús injustificat amb la finalitat de la recerca, cultura, docència i gestió de la UB, es procedirà a revocar el certificat.


 • Font:
  La petició l'ha de fer un PAS/PDI que serà el responsable del certificat.
 • Llicència:
  Obre tiquet de sol·licitudEn el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.