Suport a la Docència

Docència

Les necessitats informàtiques de la docència poden variar segons el centre, en funció de les diverses normatives acadèmiques,  l’estructura dels centres i altres factors com ara el grau d’experimentalitat dels ensenyaments.

Als centres, facultats i escoles de la Universitat de Barcelona disposem de diferents tipus d'aules: de docència i d'informàtica, de lliure accés i punts de biblioteca.

El professorat disposa d'equipament audiovisual per fer servir a les seves classes.

La docència a la Universitat de Barcelona es basa en el Campus Virtual, un entorn d’aprenentatge en línia adaptat a les necessitats de l’aprenentatge presencial, semipresencial i a distància.