Programa de doctorat de Medicina i Recerca Translacional

Accés i admissió

El primer pas per accedir als estudis de doctorat és sol·licitar l'admissió i l'accés. Aquest procés es fa de manera telemàtica a través de l'aplicació web:

 

Primer de tot us heu d’identificar. Hi ha dues opcions:

 • AMB IDENTIFICADOR UB: per persones que estudien o han estudiat qualsevol ensenyament de la UB
 • SENSE IDENTIFICADORS: per persones que no han estudiat mai a la UB

 

Un cop us heu identificat rebreu un correu electrònic amb l’enllaç per activar la sol·licitud i començar a emplenar-la.

A la sol·licitud us demanaran que indiqueu les dades personals, les dades acadèmiques (haureu d’escanejar i penjar la titulació al sistema) i que especifiqueu qui serà el vostre director i tutor de tesi adjuntant un document de pre-acceptació.
A l’hora d’escollir el director i tutor de tesi heu de verificar que aquests constin al llistat d’investigadors acreditats per poder dirigir i/o tutoritzar tesis. Si l’investigador que heu escollit com a director i/o tutor de tesi no consta al llistat no el podreu fer constar fins que sol·liciti acreditar-se com a tal i hagi rebut resolució favorable.

 

Un cop emplenada la sol·licitud és important que la registreu, ja que quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds només es tindran en compte aquelles que s’hagin registrat.

 

Per iniciar el tràmit d'admissió i accés heu d'entrar a:

Para iniciar el trámite de admisión y acceso, acceder a:

To initiate the admission and access procedure you must use the link:

https://www.ub.edu/acad/doctorat/apli/adac00001.php

L'aplicatiu d'admissió i accés per al curs 2021-22 estarà obert, en primera convocatòria, de l'1 al 30 de setembre de 2021.

En segona convocatòria estarà obert de l'1 al 20 de desembre de 2021.

 

CURS 2022-23

S'obre el primer periode de sol·licitud d'admissió i accés per al curs vinent, 2022-23, entre els dies 25 d'abril i 9 de maig de 2022.

Quan estigui obert l'aplicatiu podreu accedir amb l'enllaç: https://www.ub.edu/acad/doctorat/apli/adac00001.php

Una vegada tingueu resolució favorable d'admissió i d'accés, podreu fer l'automatrícula a partir del mes de setembre.

 

Per accedir al programa de Doctorat "Medicina" serà necessari complir les condicions recollides en el RD 1393/2007. L'accés es podrà realitzar quan es compleixi qualsevol dels següents requisits:

 • Haver obtingut un títol de Llicenciat, Diplomat o un títol de nivell equivalent havent superat un mínim de 300 crèdits ECTS, dels quals 60 corresponguin a un màster universitari (Màster Oficial).
 • Els actuals llicenciats: Amb títol universitari oficial espanyol que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 de MECES.

 

 1. S’estableixen, d’acord amb el quadre següent, les equivalències en crèdits ECTS de titulacions espanyoles obtingudes conforme a ordenacions anteriors de 1r cicle i 1r i 2n cicle als sols efectes d’accés als ensenyaments de doctorat.
  • Llicenciat en Medicina, llicenciat en Farmàcia, llicenciat en Odontologia, llicenciat en veterinària i Arquitecte
   Equivalència: 300 ECTS, del quals 60 són de nivell de màster

  • Enginyer i la resta de títols de llicenciat
   Equivalència: 240 ECTS

  • Diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, mestre
   Equivalència: 180 ECTS

 2. Els ensenyaments que condueixin a l’obtenció d’un títol de llicenciat o enginyer, els plans d’estudis dels quals tenen una durada mínima de cinc cursos acadèmics, correspon al director de l’Escola de Doctorat determinar si l’equivalència dels estudis superats en crèdits ECTS correspon a 300 crèdits ECTS dels qual 60 ECTS són de nivell de màster.
  • Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en Ciències de la Salut ( MIR , FIR, PIR i especialitats d'infermeria)

  • Els futurs graduats de Medicina no caldrà que tinguin estudis de Màster Universitari per haver superat 360 crèdits ECTS.

  • Suficiència Investigadora (DEA) obtinguda per la superació de programes de doctorat a l'empar del RD 778/1998 i del RD 185/1985. En el cas de tenir inscrita la tesi doctoral, no serà necessari presentar de nou el projecte de tesi.

  •  En el cas d'estar en possessió d'un títol expedit d'acord a sistemes educatius estrangers, s'haurà de comprovar que el títol acredita un nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols de màster universitari i que faculta, al país en què ha estat expedit, per accedir als estudis de doctorat. A més serà necessari demanar l'autorització a l'Escola de Doctorat de la UB, per a això és necessari presentar la sol.licitud a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina, acompanyada del títol original o còpia legalment autoritzada i una fotocòpia a fi de que sigui compulsada, així com un certificat acadèmic dels estudis cursats. En la sol.licitud es poden consultar les vies de legalització i traducció.

Per a ser admès al programa de doctorat "Medicina", l'alumne ha de complir els criteris d'accés, tenir l'acceptació d'un Director de Tesi (i tutor si el director no està vinculat al programa), estar vinculat a alguna de les línies de recerca del programa de Doctorat, i el vistiplau del director del Departament o del Grup de Recerca al qual estigui vinculat el Director de Tesi, del tutor si escau i del Coordinador del Programa de Doctorat.

Quan el doctorand demani la direcció d'una persona externa al programa de doctorat "Medicina" que no hagi estat acceptada prèviament, es demanarà autorització a la Comissió del Programa Aquest director haurà de complir amb els requisits establerts (vegeu pestanya formar part del programa com a investigador) per la Comissió a ser acceptat. En qualsevol cas, es requerirà un codirector o un tutor que estigui acreditat per aquest programa de Doctorat.

Per als graduats en Medicina que no hagin cursat un Màster Universitari, la comissió del programa de Doctorat "Medicina" estableix que els sol licitants hauran d'acreditar qualsevol de les següents competències en metodologia de recerca:

 • Haver superat 10 crèdits ECTS o 100 hores lectives en l'àmbit de la metodologia de recerca en els últims dos anys
 • Experiència de recerca en un centre acreditat d'almenys un any.
 • Integrant d'un projecte competitiu
 • Haver publicat com a primer o segon autor un treball original en una revista situada com a mínim en els dos primers quartils de la seva àrea de coneixement en els últims cinc anys.

 

En el cas de no reunir cap d'aquestes competències, els alumnes hauran de cursar els complements específics de formació que la comissió del programa de doctorat "Medicina" consideri necessaris, els quals haurà d'assolir abans de la presentació del projecte de tesi doctoral.

Comparteix-ho: