Detall

Recomanacions i previsions de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut per al curs acadèmic 2020-2021

Notícia | 02-09-2020

La situació epidemiològica i sanitària derivada de la pandèmia de la COVID-19 fa que aquest curs 2020-2021 estigui condicionat per l’evolució de la malaltia i el seu impacte en la nostra societat.

Els principis de prudència, precaució i seguiment de les mesures de protecció individual i col·lectiva són bàsics, i ho són encara més per a tota la comunitat de la nostra Facultat.

Els professors, el PAS i l’alumnat de Medicina, Infermeria, Odontologia, Podologia, Enginyeria Biomèdica i Ciències Biomèdiques han de seguir estrictament les mesures i recomanacions per evitar el contagi i la propagació de la malaltia. La nostra conducta ha de ser també sempre un exemple per a la resta de la societat, tant a la Facultat com en la nostra vida diària.

La situació és incerta i l’evolució difícilment previsible. Hem d’estar molt atents a seguir-la diàriament i preparats per actuar en conseqüència en tot moment.

La informació docent i organitzativa és al document, aprovat per les comissions acadèmiques de la Facultat.

Aquí hi ha el resum dels conceptes principals a tenir en compte:

 

Objectiu: desenvolupar la docència a la Facultat amb les màximes garanties sanitàries possibles

1. Modalitat de docència mixta aplicable, inicialment, al primer semestre del curs acadèmic 2020-2021.

2. La docència mixta és una combinació de presencialitat i no presencialitat. El professorat ha de respectar sempre els dies i horaris de les assignatures assignades, d’acord amb la planificació de la docència aprovada pel centre.

3. Possibilitat de tornar a una docència presencial al segon semestre d'acord amb les directrius de les autoritats sanitàries i fent els canvis necessaris en la planificació.

4. En cas necessari o convenient, es podrà dur a terme docència de forma no presencial.

 

Com ha de ser la nostra feina diària a la Facultat?

Cal seguir sempre tots —alumnat, PDI i PAS— les mesures de prevenció i control de la COVID-19.

1. Situació clínica individual:

 • Si tens símptomes, queda’t a casa i avisa al CAP i a la Facultat.
 • Si apareixen símptomes mentre ets a la Facultat o en qualsevol institució associada a la Universitat (hospitals, CAP), comunica-ho immediatament. Depenent de la situació clínica, cal anar cap a casa i contactar amb el sistema sanitari (CAP, hospital) per fer PCR.

2. Mascaretes universals: cal portar sempre (i ben posada) la mascareta quirúrgica o higiènica (dins i fora de les aules).

3. Guardar sempre la distancia: si pot ser 2 m millor que 1,5 m, si pot ser 1,5 m millor que 1 m.

4. Rentar-se les mans sovint

5. Limitar al màxim possible el risc d’exposició social: reunions amb el nombre més baix possible d’assistents i que siguin sempre els mateixos (grups estables), mantenir les mesures de prevenció en tot moment, parlar en veu baixa, evitar els espais tancats.

6. Seguir en tot moment la normativa general vigent per a la ciutadania.

 

Distància de seguretat en espais tancats (aules, seminaris).

 • Distància mínima: 1,5 m lineal (360°) sempre amb mascareta i sempre que sigui possible amb aplicació de mesures de control sanitari als assistents (necessàries per tenir bona capacitat de rastreig i limitar aïllament i quarantenes quan s’enregistri un cas positiu).
 • Assignació de llocs i no mobilitat: mantenir un mateix lloc tota la jornada.
 • Cens de control sanitari d’assistents.
 • Entrades i sortides diferenciades i identificades en cas necessari.
 • Ventilació freqüent dels espais tancats: obrir finestres i portes.
 • Distància inferior a 1 m, sempre amb mascareta: permesa només en activitats especials.

Espais d’ús comú (cafeteries, claustre, passadissos, altres)

 • Mascareta i distància 1,5 m obligatòria. Neteja de mans.


Desenvolupament de les classes presencials:

 • Jornada inaugural (presencial per a tots els ensenyaments).
 • 1r i 2n curs: prioritat per mantenir la màxima presencialitat possible.
 • Altres cursos: mantenir la presencialitat segons disponibilitats d’aules i segons la planificació de cada assignatura (coordinadors de curs i tutors d’assignatures).
 • Adaptació de la durada de les activitats docents:
  • Activitats docents de 60 minuts: 45 minuts d’activitat + 15 minuts de ventilació i descans.
  • Activitats docents de més de 60 minuts: hauran d’adaptar-se al mateix patró d’activitat + descans i ventilació.
    

Desenvolupament de les classes semipresencials o no presencials:

 • Dotació de recursos audiovisuals a les aules
 • Ús de les plataformes UB (Campus Virtual, PowerPoint amb àudio o vídeo incorporats, BB Collaborate, Microsoft Teams, etc.).
   

Pràctiques de laboratori i altres pràctiques

 • Adaptació en cada cas concret (coordinadors de curs i tutors d’assignatures).
 • Aules d'informàtica: percentatge de presencialitat condicionat a la capacitat i disponibilitat de les aules.
   

Pràctiques clíniques

 • S’han adaptat als documents de la DGU i Departament de Salut i el document dels degans i deganes de Medicina i d'Infermeria de Catalunya.
 • Acords entre la Facultat i centres sanitaris a les comissions mixtes desenvolupades durant el mes de juny i juliol 2020 (nombre màxim d’alumnes en pràctiques en cada centre i servei).
 • Ampliació del nombre de centres i altres dispositius assistencials adients (garantir el màxim de presencialitat).
   

Espais d’ús comú (cafeteries, claustre, passadissos, altres)

 • Mascareta i distància 1,5 m obligatòria. Neteja de mans.
 • Limitació de l’aforament segons normativa.
 • Nombre màxim de persones per taula limitat i distància entre taules fixada.

 

En aquest escenari de docència mixta, i tenint en compte els aspectes indicats, la docència en els graus i postgraus s’articularà de la manera següent:

 

A) Docència als graus:

El percentatge de presencialitat per part dels estudiants serà entre un 30-100 %. S'afavoreix el màxim de presencialitat per als estudiants de 1r i 2n curs.

La UB dotarà la Facultat dels mitjans tècnics (càmeres web i micròfons) necessaris per retransmetre les classes en streaming (via BB Collaborate, Microsoft Teams o plataforma similar) en el màxim nombre possible d'aules.

Això ha de permetre per part del PDI fer les classes semipresencials com és habitual, però amb el 30-50 % dels estudiants amb presència física a l'aula i l'altre 50-70 % seguint la classe en directe des de casa (docència síncrona) o visualitzant la filmació (docència asíncrona).

L’avaluació es farà, sempre que sigui possible, de manera presencial.

Les especificitats de cadascuna de les assignatures quedaran recollides als plans docents.

El professorat ha d’estar disponible per al seu alumnat els dies i hores programats per les seves classes, sigui mitjançant el Campus Virtual o presencialment a l’aula assignada.

Així mateix, ha de garantir un horari d’atenció a l’alumnat, al marge del seu horari de classes. Aquesta atenció a l’alumnat es pot fer de manera presencial (amb cita prèvia) o de manera virtual.

 

B) Docència als màsters:

Atès el nombre més reduït d’alumnes per aula als màsters universitaris, es preveu inicialment tenir disponibilitat d'aulari que permeti que la presencialitat dels estudiants sigui del 100 % en aquells màsters presencials.

En el cas que no sigui imprescindible la presencialitat, o que no sigui possible per la situació sanitària o a la disponibilitat d’aules, es farà docència semipresencial.

 

C) Docència als postgraus:

La Facultat farà tot el possible, en funció de la disponibilitat d'aulari, per assignar espais als cursos propis que permetin que la presencialitat dels estudiants sigui del 100%.

En el cas que no sigui imprescindible la presencialitat, o que no sigui possible per la situació sanitària o a la disponibilitat d’aules, es farà docència semipresencial.

 

Antoni Trilla
Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

 

Barcelona, 1 de setembre de 2020
Versió 2.0 (actualitzada a 06/09/2020)