Universitat de Barcelona

Grau en Medicina

Organització i metodologia docent

El Grau de Medicina està organitzat d’acord amb l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Per obtenir el grau cal superar un total de 360 crèdits definits d’acord amb l’European Credit Transfer and Acummulation System (ECTS), que és el sistema adoptat per facilitar la mobilitat dels estudiants i el reconeixement de les qualificacions acadèmiques dins de les universitats de l’EEES. Els crèdits ECTS estan basats amb el treball dut a terme i les competències adquirides per l’estudiant.

La docència de l’ensenyament del grau de Medicina és de caràcter presencial i les pràctiques són sempre de caràcter obligatori.  El pla docent de cada assignatura defineix les activitats, metodologies i el sistema d’avaluació de l’aprenentatge. Els plans docents estan dissenyats tot considerant que un crèdit  ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, incloent-hi el total d’hores presencials, el temps d’elaboració de treballs dirigits, així com el total d’hores destinades a l’aprenentatge autònom.

Comparteix-ho: